Flyktingsituationen i Norrbottens län

Norrbottens län tar ansvar för att hjälpa människor på flykt. Flyktingsituationen medför en ökad påverkan på olika verksamheter i länet. Kommuner, regionala myndigheter och organisationer samverkar för att lösa den aktuella situationen på kort och lång sikt. Målet är det ska bli så bra som möjligt för alla som vistas, bor och verkar i Norrbotten.

På denna sida finns samlad information om flyktingsituationen och om vem som gör vad i länet.

Samlad information

Arbetet med att hantera flyktingsituationen pågår i hela landet och det kan vara svårt att få en överblick av den information som alla olika aktörer lägger ut.

Här hittar du en sammanställning av länkar till information hos centrala, regionala och lokala organisationer och myndigheter.

På webbplatsen www.krisinformation.se finns myndigheternas frågor och svar samlade. 

Vill du hjälpa till?

Många vill hjälpa och stödja de flyktingar som just nu kommer till Sverige. Här hittar du som privatperson tips om hur du bäst kan hjälpa till.

Ansvar och roller

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har en samordnande roll och samverkar både nationellt och regionalt för att underlätta mottagande av asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända. Det sker genom samråd samt stöd och råd till kommuner, polisen och andra berörda aktörer. Länsstyrelsen tecknar även överenskommelser med kommunerna om platser för nyanlända samt förhandlar med kommunerna om platser för ensamkommande barn. På nationell nivå samverkar Länsstyrelsen framförallt med Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En nära samverkan sker även med andra berörda län i norra Sverige.

Migrationsverket
Migrationsverket ansvarar för att registrera asylsökande och att utreda asylansökningar. De ordnar även mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.

Kommunerna
Kommunerna har en central roll på flera områden. De har ansvaret för ensamkommande flyktingbarn (barn som kommer utan vårdnadshavare) och ett ansvar för mottagande av nyanlända som har fått uppehållstillstånd. I de fall då Migrationsverkets egna boendeplatser inte räcker till kan kommunerna även bli ansvariga för evakueringsboenden. Dessa boenden drivs i kommunens regi och de asylsökande bor på dessa evakueringsboenden en kortare period tills det finns boendeplatser i Migrationsverkets egen regi.

Landstinget
Alla asylsökande och papperslösa vuxna i Sverige har rätt till sjukvård, tandvård, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning som de inte kan vänta med. Barn och unga (under 18 år) har rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård.

Polisen
Polisen samverkar på nationell, regional och lokal nivå med berörda myndigheter och kommuner. Polisen säkerställer ordning och säkerhet i och kring mottagandet asylsökande.