Integration 

Länsstyrelsen har ett stort och brett ansvarsområde när det gäller insatser för nyanlända. Det arbetet sker till största del i samverkan med andra aktörer, som exempelvis kommuner, företag och statliga myndigheter.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.  

Vi ska även medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot ensamkommande barn. Länsstyrelsens roll är att samordna statens insatser inom länen genom samverkan med andra myndigheter och organisationer, med särskilt hänsyn till barns bästa i beslut och andra åtgärder.  

Länsstyrelsen har också som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet som exempelvis svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Vi ska även följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Kontakta oss

Torsten Fors
Integrationssamordnare
Enheten för social hållbarhet och samhällsskydd
Torsten punkt Fors snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Fors snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255283
Liv Bystedt
Handläggare
Enheten för social hållbarhet och samhällsskydd
liv punkt bystedt snabela lansstyrelsen punkt se¤liv punkt bystedt snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255529
070-5371924