Lantbruk och landsbygd 

småskaligt lantbruk
Foto: Fredrik Ludvigsson

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

E-ansökan för företags- och projektstöd har öppnat

Den 3 september öppnades ansökan för företags- och projektstöd i det nya landsbygdsprogrammet. Du kan söka stöden i en ny e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. Tjänsten gör det enklare för dig att göra en korrekt ansökan jämfört med om du söker på blankett.

 

Bredband redan 2014

Under 2014 är bredbandsstödet det enda projektstöd du kan söka. Bredbandsstödet ska bidra till utökad informations- och kommunikationsteknik av bra kvalitet på landsbygden. 

 

Företagsstöd 2014

Stödet är fokuserat på jordbrukets konkurrenskraft och begränsas till om-, till- och nybyggnad av djurstallar, under förutsättning att djurantalet ökar. Det gäller följande produktioner:

  • mjölk
  • nötkött
  • gris
  • får
  • get
  • äggproduktion
  • slaktkyckling
  • övrig fjäderfäproduktion.

I maj 2015 startar hela investeringsstödet. Det innebär bland annat att stödet även kommer att gälla för trädgård och rennäring, samt att det blir fler möjligheter för investeringar inom jordbruk.

När du söker projektstöd och företagsstöd under 2014 söker du på egen risk eftersom det ännu inte finns några beslut. Du kan inte få något beslut om stöd förrän EU-kommissionen har godkänt Sveriges landsbygdsprogram. Vi vet ännu inte om programmet kommer att vara godkänt före årsskiftet. Först när vi har fått ett beslut och svenska regler har trätt i kraft kommer du att få ett beslut och därefter kunna söka utbetalning.

 

 

Landsbygdsprogrammet kommer inte igång i full skala 2014

Länsstyrelsen har tidigare fått information från regeringskansliet om en del övergripande prioriteringar för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Utgångspunkten i nedanstående prioriteringar är att statens sammanlagda utgiftstak begränsar handlingsfriheten fullt ut. Detta får konsekvenser för Landsbygdsprogrammets genomförande främst under programmet två första år.

 

Företagsstöden inom landsbygdsprogrammet kommer att begränsas under 2014 och 2015 till att bara omfatta den inriktning som vänder sig till lantbruket. Under 2015 kan man eventuellt börja fatta andra investeringsstödsbeslut om utbetalningarna landar 2016.

 

Observera: Regionala företagsstöd påverkas inte av detta.

 

Projektstöd kommer nästan helt att utebli 2014 och 2015 bortsett från bredbandssatsningar. Vissa möjligheter att besluta projekt före 2016 finns för verksamhet som inte kommer betalas ut förrän 2016.

Miljöinvesteringar och utvald miljö kommer inte att finnas under 2014. Vissa möjligheter att öppna upp för ansökningar 2015 finns men vilka åtgärder som kommer att vara aktuella är osäkert.

Inom Leader, eller CLLD som det kommer heta framöver, kommer tillgängliga resurser fokusera på arbete med utvecklingsstrategierna under 2014. Troligen blir det inte någon annan projektverksamhet inom CLLD-verksamheten förrän 2015 och framåt.

Kompetensutvecklingsinsatser kommer också begränsas till några övergripande prioriteringar under 2014 och 2015. De aktiviteter som kommer att kunna beviljas stöd är Jordbruksverkets växtskyddscentraler, verksamhet i projektet Greppa Näringen, Matlandet-aktiviteter samt kompetensutvecklingsstöd direkt till rasföreningar samt tvärvillkor.

I dagsläget vet vi inget mer om de nationella prioriteringarna inför kommande Landsbygdsprogram och det kan fortfarande komma ändringar i ovan nämnda prioriteringar då inget av ovanstående ännu är beslutat. Det nationella landsbygdsprogrammet som helhet är inte heller beslutat.

Stöd till rovdjurstängsel kommer också att kunna sökas under 2014.

Den totala budgeten för programmet kommer att stå fast men man kommer att hålla igen med beslut och utbetalningar under 2014 och 2015 för att öka upp utbetalningstakten 2016 och framåt.

Arbetet med den regionala handlingsplanen för Norrbotten pågår i oförändrad takt och omfattning. Detta arbete kan följas här.

Här söker du finansiering via e-ansökan