Lill-Huvberget

Det spännande och omväxlande Lill-Huvberget bjuder på allt från fantastiskt fiske i ett grönskimrande vatten till vandring i skogarna längs med sjöarna eller upp på en av bergstopparna i reservatet.
Flakaträsket är en populär fiskesjö.

Lill-Huvberget har fått sitt namn efter berget med samma namn som når 354 meter över havet. Naturreservatet kännetecknas av äldre, bitvis urskogsartad tallskog samt lövrik barrblandskog. Det finns gammeltallar som överlevt tidigare bränder och nått en ålder av uppemot 350 år! Här finns också påtagligt med död ved. Ett säkert tecken på att en skog är värdefull är just tillgången på död ved i form av träd som dött och fallit men även stående, döda träd. Dem tjänar ofta som värdar för många sällsynta skalbaggar och svampar. Ett sådant exempel är fläckporing som finns i reservatet.

Området hyser förutom värdefull skogsmark även de två större sjöarna, Holmtjärnen och Flakaträsket, som är två populära fiskevatten. Speciellt Flakaträsket anses som en av kommunens finaste insjöar. Sjöns karaktär påminner om en fjällsjö med ett klart, grönskimrande vatten. Flakaträsket är känt för öringsfisket men även harr, abborre, elritsa och ett litet bestånd av lake finns här. Fiskevårdsföreningen i Långträsk säljer fiskekort.

Holmtjärnen ligger mindre än 200 meter från Flakaträsket och mellan sjöarna bildas ett smalt näs där vägen genom reservatet går. Öring, harr samt röding är exempel på vad som planterats ut genom åren, och som naturliga arter finns abborre, elritsa och lake. Runt sjöarna finns en och annan eldplats där man kan slå sig ner och betrakta den vackra naturen och lyssna efter den tretåiga hackspettens trumvirvel.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• göra upp en mindre eld. Använd egen ved för att elda!
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Lill-Huvberget ligger cirka 2 mil nordväst om Långträsk. Följ väg 373 västerut ungefär 4,5 kilometer för att sedan svänga höger och fortsätta norrut cirka 1 mil innan man svänger vänster. Fortsätt cirka 4,5 kilometer till för att nå reservatet.

Reservatet kan även nås från Koler. Kör västerut från Koler i cirka 1,5 mil innan man svänger vänster och kör söderut cirka 3,5 kilometer. Sväng höger för att komma på skogsbilvägen som efter cirka 3 kilometer leder till reservatet.


 Fakta

Kommun: Piteå
Bildades: 2011
Storlek: 180 hektar
Skyddsform: Naturreservat