Vittakero

Reservatet består av en höjdrygg i landskapet där tre bergstoppar ingår, varav den högsta toppen är cirka 300 meter. Vittakero utgör en oas för arterna i ett området där annars människans aktiviteter gör sig påmind.
Frosten täcker myren en tidig höstmorgon.

Direkt efter inlandsisens avsmältning var området den sydligaste udden av en stor ö som sträckte sig från Jomotusjärvi i norr till Puostijärvi i söder. Området låg exponerat långt ute i den skärgård som då bredde ut sig i trakten och man kan tydligt se vågornas inverkan i de fram spolade blockmarkerna på bergets västsluttning.

De lövrika barrblandskogarna i reservatet är kraftigt påverkade av skogsbränder. Den senaste branden drog fram någon gång under senare delen av 1800-talet. Överallt i reservatet kan man se spåren efter bränderna, både i form av kolade naturstubbar och lågor samt som skador i trädstammen, så kallade brandljud, i både tall, gran och björk. I äldre tallar kan det finnas två och till och med tre brandljud, vilket visar att dessa träd överlevt flera bränder. Till och med i vårtbjörk finns det dubbla brandljud, vilket är mycket ovanligt.

Bränderna har underlättat för lövträd att växa upp, som också sätter sin prägel på skogarna i reservatet. Bland lövträden är det ofta aspen det vanligaste trädslaget tillsammans med vårtbjörk, men i många delar finns även ett stort inslag av sälg. Bland intressanta arter som förekommer på asparna i området märks till exempel skinnlav, stiftgelélav och läderlappslav.

Andra arter som kan ses i reservatet är den vackra liljekonvaljen som pryder marken, den ljusgröna ekbräken som breder ut sig och den högväxta tortan som vajar för vinden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• göra upp en mindre eld
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 14 kilometer nordväst om Övertorneå kommun. Kör västerut från Övertorneå på väg 391 och efter cirka 1,2 mil, vid Puostijärvi, sväng av norrut in på en skogsbilväg. Efter cirka 3 kilometer ligger reservatet på vänster sida.


 Fakta

Kommun: Övertorneå          Bildades: 2011
Storlek: 316 ha                   Skyddsform: Naturreservat

Get Microsoft Silverlight