Laxforsberget

Det natursköna Laxforsberget är ett fantastiskt urskogsområde med vildmarksprägel som bjuder besökaren på en vandring i ett landskap med brandpräglade urskogar med gammeltallar och spännande lövbrännor.
Utsikten från Furuberget.

I reservatet höjer sig de två bergen Laxforsberget och Furuberget över Kalix älvdal och båda är närmare 400 meter höga. Det finns en vandringsled som börjar i Jokkfall och slingrar sig upp till toppen av Laxforsberget. Vill man gå en kortare etapp på ungefär 2 kilometer, går det utmärkt att börja nere vid bergets fot. I vilket fall kommer den som bestiger berget att belönas med en storslagen utsikt över berg, dalar och vatten.

Området har en intressant geologisk historia genom att det tros ha klarat sig från istidens glaciärtäcke och dess slipningar. Dessa geologiska formationer ser man spår av på bergen och dess häll- och blockmarker. På den steniga marken växer en urskogslik tallskog med knotiga och gamla träd som har utstått flera skogsbränder. Skogen har alla element som kännetecknar en urskog. Det finns rikligt med döda träd, både torra tallar som står kvar på sin post och träd som fallit, så kallade lågor.

Utmed slänterna får skogen en annan karaktär. Här finns ett större inslag av gran och det finns fuktigare partier med frodig växtlighet. Det finns också områden där det vuxit upp stora mängder asp efter de senaste skogsbränderna.

Laxforsberget är ett område som är nästan helt opåverkat av människan. Det är en viktig plats för många hotade arter. Här kan den frodiga lunglaven beskådas på gamla sälgar och även rosentickan som främst finns i dessa numera sällsynta skogar där det är gott om grov, död granved. Även den vackra, vaniljdoftande nornan är värd att leta efter, den gömmer sig nämligen i dessa skogar tillsammans med den mycket sällsynta finnrosen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• göra upp en mindre eld
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Laxforsberget är beläget cirka 30 kilometer nordväst om Överkalix. Reservatet kan nås från flera håll. Ungefär 25 kilometer norr om Överkalix vid Kalixälven ligger Näsberget, varifrån det går in en väg åt väster som svänger av norrut och når Furubergets östra spets.


 Fakta

Kommun: Överkalix
Bildades: 2011
Storlek: 862 ha
Skyddsform: Naturreservat
Övrigt: Det går en markerad led upp på Laxforsberget där det står en stuga.

Get Microsoft Silverlight