Ligga

Naturreservatet Ligga är rikt på sällsynta arter i en mosaik av skogar, källor och myrar. Här finns upp till 400 år gamla tallar som överlevt de bränder som en gång härjat här. Varför inte leta efter den vackra nornan eller lyssna efter spillkråkans läte i reservatet.
Urskogen i Ligga utmärker sig genom den stora mängden knotiga och torra talltoppar.

Ligga är ett långsmalt naturreservat. I området finns främst gammal och starkt brandpräglad barrblandskog men även inslag av gamla aspar. Det är varierad ålder på skogen men det finns tallar som är 300 och upp till 400 år gamla. I området syns det spår av tre bränder och det är dessa tillsammans med klimatet som framför allt har präglat skogens struktur. 

Genom reservatet rinner Miessarebäcken och området övergår här i myrar och kärr. Våtmarkerna i reservatet hyser höga naturvärden med en stor artrikedom och källor som präglas av den basiska berggrunden i området.   

I reservatet finns det gott om död ved, såväl liggande som stående, vilket höjer skogens värde och gynnar arter såsom den hotade skalbaggen raggbock. Den som vandrar i Liggas gammelskogar kan även få syn på några av de fågelarter som finns här, däribland tjäder, järpe och tretåig hackspett.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 16 kilometer nordost om Jokkmokk. Mellan E45 och vägen mot Messaure går en mindre väg som passerar genom Ligga.


 Fakta

Kommun: Jokkmokk
Bildades: 1997, utvidgades 2011
Storlek: 704 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Övrigt: Det finns en rastplats vid parkeringen.

Get Microsoft Silverlight