Lina FUR

Lina Fjällurskog är ett vidsträckt reservat med barrskog, stora myrområden, sjöar, vattendrag och uppstickande fjällbjörksklädda lågfjäll.
Reservat med sjöar, vattendrag och uppstickande fjällbjörksklädda lågfjäll.

Längs fjällkedjans gräns mot skogslandet ligger ett i Europa unikt område med opåverkade skogsekosystem. Lina fjällurskog ingår som en länk i den kedja av skyddade områden som ligger längs fjäll randen.

Området karaktäriseras av gamla barrskogar, vidsträckta våtmarker och lågfjäll med fjällbjörk. Västra delen av området ligger ovanför gränsen för obrutet fjällområde och i stort sett hela området ligger ovanför 1969 års skogsodlingsgräns. Landskapet är mosaikartat med omväxlande myr- och skogsmarker samt många sjöar.

Lina fjällurskog hyser en stor mängd arter knutna till död ved, exempelvis kryptogamer som ostticka, rosenticka, lappticka och vedtrappmossa. Lina fjällurskog hyser flertalet rödlistade arter som gynnas av lång skoglig kontinuitet, gamla träd, död ved eller brandfält och successionsstadier efter brand. Tack vare områdets mångformighet trivs också ett stort antal fåglar i området. Några exempel på fågelarter är fjällvråk, jorduggla, blå kärrhök, mindre hackspett, tallbit, salskrake, brushane, mosnäppa, stjärtand, nordsångare och sädgås. Utter finns också i området.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Lina fjällurskog består av ett äldre naturreservat och ett domänreservat. Reservatet har behållit sina föreskrifter, läs mer i beslutet.

Inom  reservatet finns renskötselanläggningar i form av stängsel och renvaktarstugor. Hela området utgör åretruntmarker för renskötsel, visa hänsyn när ni vistas i reservatet.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer norr om Gällivare. Tåg till Harrå eller Fjällåsen. Väg till Latnivaara, Pauki, Avvakko eller Tjautjas.


 Fakta

Kommun: Gällivare
Bildades: 2000
Storlek: 980 kvadratkilometer
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Övrigt: Malmbanan skär genom området i nord-sydlig riktning.

Get Microsoft Silverlight