Björnbergen

Björnbergen utgörs av ett större, platåliknande skogsberg med flera små toppar. De flacka övre delarna till trots är topografin dramatisk och i östra och nordöstra delen av området störtar berget brant ner i ett så kallat flygg mot Råneälven som rinner cirka en dryg kilometer från foten av berget.
Vy över Piggahuvudet.

Björnbergen är ett mycket varierat område med en mångfald av skogstyper och småbiotoper, såsom lövbrännor, brandpräglad tallskog, hällmarksskog, granurskog i sen succession, sumpskogar och örtrika dråg, bäckar, järnockrakällor, blockmarker och branter. Inslag av små myrar finns i anslutning till tjärnarna.   

Det finns gott om torrträd, högstubbar och lågor av framförallt gran och lövträd i Björnbergen. I delar av området finns också gott om lågor och högstubbar av tall, dels gamla, grova rotvältor och dels efter snöbrott av klenare träd. Det finns mycket stående död ved i form av torrträd och högstubbar av både löv- och barrträd.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 9 kilometer nordväst om Gunnarsbyn. Mellan Sörbyn och Övre Flåsjön, cirka 6 kilometer från Sörbyn går en skogsbilväg norrut mot Björnbergen.


 Fakta

Kommun: Boden 
Bildades: 2007
Storlek: 300 hektar
Skyddsform: Naturreservat

Get Microsoft Silverlight