Snottermyrberget

Snottermyrberget utgörs av ett bergsområde med flera toppar. Skogen i området är mycket variationsrik och här finns en stor mängd rödlistade arter.
Reservatet lämpar sig väl för rörligt friluftsliv.

Inom Snottermyrberget finns gammal grandominerad skog, gammal tallskog, blandbarrskog, högproduktiv granskog med inslag av grova aspar och även en stor lövbränna. I stort sett hela området bär spår efter skogsbränder även om det i vissa delar är länge sedan den senaste branden.  

I reservatets sydvästra del ligger kalottberget Sör-Hattberget. Kalotten på Sör-Hattberget består av mycket gammal granskog, med inslag av gammal, grov asp. Här finns gott om död ved i form av torrakor och lågor. Många svamp- och lavarter som kräver riktigt gamla skogar finns här, bland annat lappticka, rynkskinn, gammelgranskål och violettgrå tagellav. Just nedanför kalotten kan man tydligt se att det var där strandlinjen låg, en gång för länge sedan. Här finns strandvallar och vackra klapperstensfält. På bergets sydsluttning, som varit mest utsatt för havets vågor, finns kalspolade hällmarker och en vacker utsikt.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 19 kilometer norr om Boden och cirka 2 kilometer norr om Nedre Flåsjön går en skogsbilväg västerut mot Aldernäs. Följ den så kommer du fram till reservatets södra del. Den norra delen av reservatet nås från den väg som går mellan Sörbyn och Ljuså.


 Fakta

Kommun: Boden
Bildades: 2007
Storlek: 250 hektar
Skyddsform: Naturreservat
Övrigt: Området lämpar sig väl för rörligt friluftsliv.

Get Microsoft Silverlight