Renskinnskölen

Renskinnskölen är ett kalottberg i Råneälvens dalgång. Här finns gammelskog med gott om gamla grova aspar och björkar.
Rosenticka har hittats i området.

Tallen är det dominerande trädslaget i gammelskogen och här finns riktigt gamla exemplar av både tallar och granar med en ålder upp till 400 år. Skogarna är virkesrika och högproduktiva.  

Skogarna i naturreservatet är brandpräglade och spår av minst tre bränder kan ses på de äldsta tallarna. Brandhistoriken är varierande och i området förekommer både kraftigt brandpräglade tall- och lövbestånd och brandrefugier, alltså områden som sedan länge har undkommit brand, med urskogsartad granskog.

Det finns ett stort inslag av lövträd i barrskogarna, framförallt grov asp och björk. En mängd rödlistade arter har hittats i området. På asparna växer ofta arter som liten aspgelélav och stiftgelélav och på granlågorna hittar du ostticka, lappticka, rynkskinn och rosenticka. Även dofttickan, som växer på levande gamla sälgar, sprider sin väldoft i skogen på flera platser i Renskinnskölen. Flera arter hackspettar och ugglor häckar i området och på marken finns arter som nattviol, ögonpyrola och liljekonvalj.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra skoter
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Skogsbilvägar mellan Sörbyn och Ljuså tar dej nästan ända fram till reservatet.


 Fakta

Kommun: Boden
Bildades: 2004
Storlek: 110 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Övrigt: I reservatet finns även en tjäderspelsplats.

 Mer om reservatet

Get Microsoft Silverlight