Hänghuvudet

På Hänghuvudets sluttning reser sig en frodig granskog med riktigt storvuxna granar som är minst 30 meter höga. På marken växer högörter som skogsnäva, trolldruva och den giftiga tibasten som blommar med sina vackra rosa blommor på bar kvist om våren.
Hänghuvudets branta östsluttning.

Skogen på Hänghuvudet har växt upp efter en brand som härjade här för cirka 150 år sedan. Skogen är i stort sett helt opåverkad sedan dess. Träden står tätt och har börjat dö och falla till backen på grund av utrymmesbrist. Det finns mycket lövträd insprängt i granskogen, både björk och sälg såväl som asp och rönn.  

Längs den södra kanten av stupet finns ett mindre område där en skogsbrand drog fram i början av 1990-talet. Mycket av skogen dog vid branden men flera äldre tallar överlevde. Här växer bland annat svart- och röd trolldruva.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 13 kilometer västnordväst om Gunnarsbyn. Hänghuvudet ligger mellan byarna Åträsk och Övre Flåsjön i Råne älvdal. Lämpligaste vägen till reservatet från allmän väg 757 är österifrån, via Sörbyn. En skogsbilväg leder in mot reservatet strax norr om byn Åträsk.


 Fakta

Kommun: Boden
Bildades: 2010
Storlek: 93 hektar
Skyddsform: Naturreservat