Åbojen

Från den 332 meter höga toppen av Åbojen har du en mycket vacker utsikt över älvdalen. I den branta östsluttningen växer en gammal tallskog med gott om gamla aspar.
Träden visar spår av brandljud.

Här finns flerhundraåriga tallar med gott om spår efter flera skogsbränder. Brandskadorna i barken är ofta flera meter höga. Det visar att bränderna har haft ett våldsamt förlopp i den branta sluttningen.  

I reservatet finns gott om död ved och många sällsynta och hotade arter har hittats. Nedanför branten finns ytterligare ett sevärt område med mycket gammal, grov och högrest tall. De grövsta tallarna har en omkrets på hela 250 centimeter. I fuktigare områden växer granskog och på marken ser man arter som hässlebrodd, tolta och nattviol.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 40 kilometer nordnordväst om Boden. Åbojen ligger sydväst om Klingersel/Brändberget. Det är svårtillgängligt men en skogsbilväg passerar i närheten på östra sidan.


 Fakta

Kommun: Boden
Bildades: 2003
Storlek: 93 hektar
Skyddsform: Naturreservat

 Mer om reservatet

Get Microsoft Silverlight