Reivo

Reivo är ett lättillgängligt reservat med gott om stigar och anläggningar. Genom sin storlek, nästan en kvadratmil, omfattar Reivo många lappländska naturtyper. Mer än hälften av Reivo är gammal naturskog, mest med granar men även tallar, ofta månghundrahåriga. Flera höga berg reser sig mer än 650 meter över havet. I Reivo finns också stora, mycket varierande myrområden.
Skiljemyrsbäcken i Reivo.

Många av myrarna var fram till mitten av 1900-talet slåttermyrar för omkringliggande gårdar. Det finns många spår av myrslåttern. Ännu hittar man hässjestänger och förfallna hölador. Flera bäckar och små sjöar ger liv åt landskapet. Längs Ruttjebäcken och Skiljemyrsbäcken i väster löper en markant rullstensås, bildad vid istidens slut. Reivo har varit och är fortfarande ett viktigt renbetesland. Kåtor och rengärden hittar man i området förutom eldstäder och andra samiska fornlämningar.  

Reivo är en skog, som under årtusenden formats av skogsbränder. 1966 spred sig en våldsam skogsbrand över trehundra hektar. Brandfältet är idag viktig för forskning om skogsbränder.  

I Reivo har man funnit ett stort antal hotade insekter, lavar och svampar som har sitt hem i ostörda naturskogar. Tretåig hackspett, tjäder och mård är gammelskogsarter som är vanliga i reservatet liksom ugglor. Reivo är också kungsörnens land och björnens. På myrarna häckar grönbenor och enkelbeckasiner och från Reivosjön kan man höra storlommen ropa.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Reivo ligger cirka 20 kilometer norr om Arvidsjaur och kan nås via vägar som går in västerut från väg 45.


 Fakta

Kommun: Arvidsjaur
Bildades: 1997
Storlek: 97 kvadratkilometer
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Get Microsoft Silverlight