Arvidsträskberget

Reservatet utgörs av en långsträckt sydsluttning på berget Arvidsträskberget. Den östra delen av naturreservatet kännetecknas av en dramatiskt utskjutande sydbrant.

Naturreservatet ligger i vackra, sjö rika omgivningar. För att nå toppen av Arvidsträskberget får du vandra genom den brandpräglade tallskog som växer där. Delar av området är mycket blockrikt, framför allt i den östra delen, där det även finns en ravin.

På reservatets sydsluttningar växer en tallskog som är tydligt påverkad av tidigare bränder. Branden har skapat en intressant och varierande skog. I vissa delar av området växer till exempel tallarna väldigt tätt och på andra ställen är det gott om lövträd. I svackor och fuktigare delar tar granen över. Den döda ved som finns i området är till största delen klenare självgallrade barr- och lövträd, det betyder att träden har stått så tätt att de har börjat konkurrera ut varandra och en del träd har dött och fallit till marken.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• göra upp en mindre eld. Glöm inte att ta med egen ved!
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Arvidsträskberget ligger 10 kilometer sydväst om Älvsbyn. Reservatet nås genom vägen som går mellan byn Korsträsk och Långträsk. Norr om byn Djupvik går en skogsbilväg som leder nästan ända fram till reservatet. En skogsbilväg med en vändplan finns på norra sidan av reservatet.


 Fakta

Kommun: Älvsbyn
Bildades: 2011
Storlek: 96 ha
Skyddsform: Naturreservat

Get Microsoft Silverlight