Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Flygbild av Natura 2000 området Pyröeänoja

I Norrbotten finns det 268 områden på land och i vatten som ingår i nätverket. 150 av dessa områden är även skyddade som naturreservat.  

Totalt i hela Sverige finns nära 4 100 Natura 2000-områden med en yta på drygt 6,5 miljoner hektar. Omkring 90 naturtyper och drygt 160 växt- och djurarter har pekats ut som särskilt skyddsvärda i vårt land. Sverige har ett ansvar att de naturtyper och arter som ingår i nätverket och som finns här bevaras. Förenklat innebär det att vi måste se till att "ängen förblir äng", att "naturskogen förblir naturskog" och att arterna finns kvar. Detta sker bland annat genom uppföljning och skötsel om det behövs.

Bevarandeplaner för Natura 2000

Samtliga Natura 2000-områden ska enligt svensk lagstiftning ha en så kallad bevarandeplan. En bevarandeplan beskriver Natura 2000-området ur olika aspekter och hur naturvärdena ska värnas på bästa sätt. Bevarandeplanen fungerar också som ett stöd för myndigheter och konsulter vid eventuella tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Revidering

Under 2015-2016 kommer bevarandeplanerna att ses över och revideras. Det handlar bland annat om att lägga in uppdaterad eller ny data om naturtyper och arter. Detta innebär att  vissa planer har felaktiga uppgifter i nuläget.

Här nedan kan du länka till respektive kommun för att se bevarandeplanerna för Natura 2000 områden i Norrbotten.