Skyddad natur 

Det finns flera sätt att skydda naturen, och enligt miljöbalken kan länsstyrelsen bland annat bilda naturreservat och fågelskyddsområden. Vi ansvarar också för att vårda och förvalta naturreservat, nationalparker och vandringsleder i fjällen.

Nationalparker har starkast skydd

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen.

Natur- och kulturreservat har många syften

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön.

Natura 2000 finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Naturen har fler skyddsformer

Andra aktuella skyddsformer är till exempel djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

Skyddade områden förvaltas på olika sätt

Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets naturvårdsobjekt, men förvaltningen kan även skötas av kommuner, stiftelser och Skogsstyrelsen.

Sommar- och vinterleder är viktiga i fjällen

Länsstyrelsen förvaltar också stora delar av statens mark i fjällen, och vi ansvarar för de statliga lederna med broar, vindskydd samt markering av sommar- och vinterleder. Lederna är viktiga för fjällsäkerheten och för att besökarna inte ska skada känsliga områden.

Kontakta oss

Ulf Bergelin
Enhetschef
Naturvårdsenheten
Ulf punkt Bergelin snabela lansstyrelsen punkt se¤Ulf punkt Bergelin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255242
Kjell Sundvall
Enhetschef
Fältenheten
Kjell punkt Sundvall snabela lansstyrelsen punkt se¤Kjell punkt Sundvall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255442

Skyddat i länet

Översiktskarta som visar hur mycket som är skyddat i form av naturreservat, nationalparker och Natura 2000 i länet. Vattendrag som ingår i Natura 2000 är inte med på kartan.

Klicka på kartan för att se den i ett större format.

Klicka på kartan för att se den i större format.

Publikation om skogsskydd

Statistik över hur mycket skog som är skyddad i länet, sammanställd av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Senaste versionen gjordes i juni 2013.