Allmänna villkor för småviltsjakt på statens marker ovan odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län samt inom renbetesfjällen i Jämtlands län.

Jägare i fjällterräng

1. Jaktåret 2017/2018 upplåtes jakträtt efter småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen inom Norrbottens och Västerbottens län samt inom renbetesfjällen i Jämtlands län fr.o.m. den 25 augusti 2017 under tider och villkor i övrigt som gäller enligt svensk jaktlagstiftning dock med nedanstående preciseringar och undantag.  

2. Dygnsjakttillstånd får lösas för 350 kronor per dygn i Jämtlands län. 275 kronor per dygn i Västerbottens och Norrbottens län (lokala bestämmelser gäller för jakt inom kvoterad sameby). Dygnsjakttillstånd får lösas högst fem dygn i förväg och för högst fem dygn i följd.  Hundträningskort kan lösas.

3. Personer stadigvarande fast boende i fjällkommun får lösa kommunårsjakttillstånd för jakt efter småvilt inom den egna kommunen till en avgift av 900 kronor i Jämtlands län. 800 kronor i Västerbottens och Norrbottens län. Personer stadigvarande bosatt inom Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län får lösa länsårsjakttillstånd efter småvilt inom egna länet till en avgift av 1800 kronor i Jämtlands län. 1500 kronor i Västerbottens och Norrbottens län. Årsjakttillståndsinnehavare ska via försäljningsställe eller webbapplikationen aktivera jaktdygn inom vilket område jakten kommer att bedrivas för att tillståndet ska vara giltigt.

4. Jakttillståndet är personligt och ska, tillsammans med statligt jaktkort, vapenlicens samt legitimation, medföras under jakt.

Jakttillståndet skall vara undertecknat av innehavaren för att vara giltigt. Försålda jakttillstånd inlöses ej.

5. Viltrapport ska ha registrerats innan nytt tillstånd får utfärdas. Dock senast två veckor efter aktiverad jakt avslutats. För mer information se www.natureit.se

6. Jakt ska ske på sådant sätt att olägenhet av betydelse inte uppkommer för rennäringen. Exempel på områden där olägenhet av betydelse kan uppkomma är där samling, skiljning och slakt av ren sker under hösten samt känsliga avsnitt av flyttvägar. Jakträtten gäller ej inom 500 m från ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100x100 meter eller mindre. Det ankommer på jägaren att informera sig om var risk för störning av renskötseln kan inträffa samt att avstå från jakt inom sådana områden. Jägaren bör vara observant på att störningar kan inträffa över hela jaktområdet.  

7. Jakträtten gäller ej inom 1 000 meter från:
- arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när anläggningen
  används
- område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs
- inhägnat område för får eller andra betesdjur under tid när djuren finns
  i området
- permanentbostad, renvaktarstuga eller fritidshus.

Jakträtten får endast utövas nära bostad om denna endast används av tillståndshavarens eget hushåll och nära enstaka byggnad. Jakträtten nära enstaka byggnad får dock inte utövas om någon vistas i eller i nära anslutning till byggnaden. Det åligger även jägaren att ta reda på var bebyggelse finns samt att undvika jakt kring bebyggelse enligt ovanstående villkor.  

8. Jakttillståndet gäller ej för:
- Snarning (för snarning av ripa gäller särskilda villkor i Norrbottens - och
  Västerbottens län).
- träning av stående och stötande fågelhund efter följande datum: för
  Jämtlands län, sista februari, för Västerbottens län 15 mars, för
  Norrbottens län 30 april.
- mer än 8 ripor och tre skogshönsfåglar av arterna orre och tjäder per
  jaktdag.

Nöjd jägare

9. Hund som ofredar ren får ej medföras vid jakt. Vid färd över mark som ej är upplåten skal hunden hållas under omedelbar uppsikt. För användning av hund vid jakt gäller, utöver vad som anges i § 93 rennäringslagen (1971:437), följande;
- stående eller stötande hund får användas vid jakt efter fågel.
- vid jakt i barrskogsområdet får samtliga typer av lämpliga jakthundar
  användas.

10. Jakt för försäljning av vilt är ej tillåten.

Vid vinterjakt (januari-mars) efter ripa med kulgevär får av säkerhetsskäl endast kulgevär indelad i klass 3 och 4 användas.

11. Det åligger jägaren att i webbapplikationen natureit informera sig om aktuella restriktioner och villkor på jaktområde.

12. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avlysa särskilt område från jakt för att förhindra störningar i renskötseln samt att begränsa antalet jägare inom vissa områden i syfte att anpassa jakttrycket med hänsyn till god jakt och viltvård m.m. Redan aktiverade dagar berörs ej av avlysningen. 

Då det maximala jakttrycket uppnåtts för ett jaktområde kan endast kommunårstillståndsinnehavare fortsätta att jaga. Länsårstillståndsinnehavare omfattas av samma avlysningar som dygnstillståndsinnehavare.  

13. Enligt 94 § rennäringslagen (SFS 1971:437) döms den till böter som med uppsåt eller av oaktsamhet:
- stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för
   renar   eller vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess  
   framkomlighet väsentligt försämras.
- skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller
   sig på   ett område där renskötsel då är tillåten.
- obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel
   då är   tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant
   område.  

14. Övernattning i fält sker i enlighet med allemansrätten. Nyttjande av jaktcamp, definierat som ett eller flera tält med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande. Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp som inte har erforderligt tillstånd. För mer information kring jaktcamper se Länsstyrelsens hemsida. 

15. Ungdom under 18 år som jagar under uppsikt behöver ej eget jakttillstånd.  

16. Jägare ska på uppmaning av polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal samt förordnad jakttillsynsman kunna legitimera sig, uppvisa giltigt jakttillstånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införseldokumentation samt den fångst som fällts.  

17. Jakttillståndet kan omgående återkallas om "allmänna villkor" ej följs eller om annan skälig anledning finns. Även möjligheten att lösa nya jakttillstånd kan förloras upp till 5 år.