Allmänna villkor för småviltsjakt på statens marker ovan odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län samt inom renbetesfjällen i Jämtlands län.

Jägare i fjällterräng

1. Jaktåret 2015/2016 upplåtes jakträtt efter småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen inom Norrbottens och Västerbottens län samt inom renbetesfjällen i Jämtlands län fr.o.m. den 25 augusti 2015 under tider och villkor i övrigt som gäller enligt svensk jaktlagstiftning dock med nedanstående preciseringar och undantag.  

2. Dygnsjakttillstånd får lösas för 350 kronor per dygn i Jämtlands län. 275 kronor per dygn i Västerbottens och Norrbottens län (lokala bestämmelser gäller för jakt inom Tåssåsen sameby, Handölsdalen-, Mittådalens sameby och Ammarnäsområdet). Dygnsjakttillstånd får lösas högst fem dygn i förväg och för högst fem dygn i följd. Hundträningskort kan lösas.  

3. Personer stadigvarande fast boende i fjällkommun får lösa kommunårsjakttillstånd för jakt efter småvilt inom den egna kommunen till en avgift av 900 kronor i Jämtlands län. 800 kronor i Västerbottens och Norrbottens län. Personer stadigvarande bosatt inom Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län får lösa länsårsjakttillstånd efter småvilt inom egna länet till en avgift av 1800 kronor i Jämtlands län. 1500 kronor i Västerbottens och Norrbottens län. Årsjakttillståndsinnehavare skall via försäljningsställe eller webbapplikationen anmäla inom vilket område jakten antas komma bedrivas för att rätten till jakt skall existera (aktivering av årstillstånd). 

4. Jakttillståndet är personligt och skall, tillsammans med statligt jaktkort, vapenlicens samt legitimation, medföras under jakt.   Jakttillståndet skall vara undertecknat av innehavaren för att vara giltigt. Försålda jakttillstånd inlöses ej.  

5. Viltrapport skall ha registrerats innan nytt tillstånd får utfärdas.  Dock senast två veckor efter aktiverad jakt avslutats. För mer information, se www.natureit.se  

6. Jakt skall ske på sådant sätt att olägenhet av betydelse inte uppkommer för rennäringen. Exempel på områden där olägenhet av betydelse kan uppkomma är där samling, skiljning och slakt av ren sker under hösten samt känsliga avsnitt av flyttvägar. Jakträtten gäller ej inom 500 m från ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100x100 meter eller mindre. Det ankommer på jägaren att informera sig om var risk för störning av renskötseln kan inträffa samt att avstå från jakt inom sådana områden. Jägaren bör vara observant på att störningar kan inträffa över hela jaktområdet.  

7. Jakträtten gäller ej inom 1 000 meter från:
- arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när     
  anläggningen används
- område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs
- inhägnat område för får eller andra betesdjur under tid när   
  djuren finns i området
- permanentbostad, renvaktarstuga eller fritidshus.  

Jakträtten får endast utövas nära bostad om denna endast används av tillståndshavarens eget hushåll och nära enstaka byggnad. Jakträtten nära enstaka byggnad får dock inte utövas om någon vistas i eller i nära anslutning till byggnaden. Det åligger även jägaren att ta reda på var bebyggelse finns samt att undvika jakt kring bebyggelse enligt ovanstående villkor.  

8. Jakttillståndet gäller ej för :
- jakt efter rådjur.
- snarning.
- träning av stående och stötande fågelhund efter 30 april.
- mer än åtta ripor och tre skogshönsfåglar av arterna orre
   och tjäder per jaktdag.

Nöjd jägare

9. Hund som ofredar ren får ej medföras vid jakt. Vid färd över mark som ej är upplåten skall hunden hållas under omedelbar uppsikt. För användning av hund vid jakt gäller, utöver vad som anges i § 93 rennäringslagen (1971:437), följande:
- stående eller stötande hund får användas vid jakt efter    
   fågel.
- vid jakt i barrskogsområdet får samtliga typer av lämpliga  
   jakthundar användas.  

10. Jakt för försäljning av vilt är ej tillåten.  

Vid vinterjakt (januari-mars) efter ripa med kulgevär får av säkerhetsskäl endast kulgevär indelade i klass 3 och 4 medföras och användas.  

11. Mark som är undantagen från jakt, samt ev. andra lokala bestämmelser, framgår av karta som skall medfölja jaktillståndet. Det åligger jägaren att informera sig om den exakta belägenheten för områden där restriktioner för jakten gäller, samt av säkerhetsskäl beakta att älgjakt samtidigt kan pågå.  

12. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avlysa särskilt område från jakt för att förhindra störningar i renskötseln samt att begränsa antalet jägare inom vissa områden i syfte att anpassa jakttrycket med hänsyn till god jakt och viltvård m.m. Jakt inom avlysta områden är ej tillåten.  

Då det maximala jakttrycket uppnåtts för ett jaktområde kan endast kommunårstillståndsinnehavare fortsätta att jaga. Länsårstillståndsinnehavare omfattas av samma avlysningar som dygnstillståndsinnehavare.  

13. Enligt 94 § rennäringslagen (SFS 1971:437) döms den till böter som med uppsåt eller av oaktsamhet:
- stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för
   renar   eller vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess  
   framkomlighet väsentligt försämras.
- skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller
   sig på   ett område där renskötsel då är tillåten.
- obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel
   då är   tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant
   område.  

14. Övernattning i fält sker i enlighet med allemansrätten. Nyttjande av jaktcamp, definierat som ett eller flera tält med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande. Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp som inte har erforderligt tillstånd. (För mer information kring jaktcamper se www.smavilt.se )  

15. Ungdom under 18 år som jagar under uppsikt behöver ej eget jakttillstånd.  

16. Jägare ska på uppmaning av Polisman, tulltjänsteman, länsstyrelsens personal samt förordnad jakttillsynsman kunna legitimera sig, uppvisa gil­tigt jakttill­stånd, statligt jaktkort, vapenlicens och i förekommande fall införsel­dokumen­tation samt den fångst som fällts.  

17. Jakttillståndet kan omgående återkallas om ”allmänna villkor” ej följs eller om annan skälig anledning finns. Även möjligheten att lösa nya jakttillstånd kan förloras upp till 5 år.