Småviltjakt

Småviltjakt i Norrbottensfjällen Länsstyrelsen i Norrbottens län kan erbjuda jakt på ca 4,2 miljoner hektar statlig mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län. Markerna omfattar skiftande naturmiljöer från ren skogsmark till höglänt fjäll.  Jakt på dalripa och fjällripa är vanligast. En stor del av området nedanför fjällkedjan utgörs också av goda skogsfågelbiotoper med tjäder och orre.

Upplåtelsen sker med stöd av rennäringslagen. Hänsynen till renskötseln är därför grunden för jakten. Hundar som förföljer ren får inte användas. I informationen för de olika fjällkommunerna hittar du kartor samt särskilda villkor för småviltjakten och där kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Försäljning av jaktkort startar 15/8 för årstillstånd och 20/8 - 15:00 för dygnstillstånd.

För information om aktuellt jakttryck etc. besök NatureIT.

Fjällsida

Jakten 2016/2017

De viltrapporter jägarna lämnar efter avslutad jakt är ett viktigt redskap i vårt arbete med att säkerställa att vi fortsätter att ha småvilt i Norrbottens län. Viltrapportering efter avslutad jakt har varit obligatorisk sedan flera år. Inom 14 dagar ska du rapportera resultatet av din jakt.

Som föregående år får jakt endast ske i ett område/dag.

Aktivering av årstillstånd sker i systemet NatureIT.