Skyddsjakt efter gråsäl i Norrbottens län 2014 

Naturvårdsverket fastställer varje år en kvot sälar som får fällas vid skyddsjakt. Länsstyrelsen har som uppdrag att administrera denna årliga skyddsjakt. Nedan följer regler och anvisningar för skyddsjakten.

Skyddsjakten efter gråsäl är avlyst!

Högst 60 gråsälar får fällas i Norrbottens län under tiden den 16 april - den 31 december 2014 eller den tidpunkt när länets kvot är fylld.

Skyddsjakt efter gråsäl får bedrivas på nedan angivna villkor. Under tiden den 1 maj - den 15 augusti skall jakten bedrivas med största möjliga hänsyn till det rörliga friluftslivet och till såväl gråsäl som övrigt vilt.

Jakträtt
Person som har eller arrenderar jakträtt i de områden som omfattas av detta beslut får bedriva skyddsjakt efter säl, under förutsättning att jakträtten omfattar skyddsjakt efter gråsäl. Skyddsjakt efter gråsäl får även bedrivas på allmänt vatten. Tillstånd att bedriva sådan jakt kan erhållas efter ansökan hos länsstyrelsen. (Enligt avgiftsförordningen gäller avgiften 1 350 kronor för ett treårstillstånd.) företräde ges åt personer som är fast bosatta i skärgården eller vid kusten och som har erfarenhet av jakt och goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa områden. Förordning (2000:1216).

Informationsplikt
Den som jagar gråsäl är skyldig att hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det län där skyddsjakt efter gråsäl bedrivs. Informationsplikten innebär också att den jagande är skyldig att informera sig om de närmare bestämmelser som gäller för områden i länet som skyddas genom bestämmelser i 7 kapitlet miljöbalken (1998:808); naturskyddade områden. Detta beslut, liksom Förvaltningsplanen för Gråsäl, finns tillgängliga på Naturvårdsverkets hemsida.

Landning
Varje fälld säl ska om möjligt bärgas. Skyddsjakten får därför endast bedrivas på sådana platser och på sådant sätt att fällda djur kan landas. Den som bedriver skyddsjakt med stöd av detta beslut är skyldig att i förväg vidta de åtgärder som kan anses nödvändiga med hänsyn till var och hur jakten bedrivs för att skjuten säl skall kunna landas. Mot bakgrund av det faktum att en död säl snabbt sjunker, medger Naturvårdsverket att jägaren vid jakten får ha medhjälpare i båt med motorn igång i syfte att snabbast möjligt kunna landa skjuten säl. Båten får inte användas för att avleda sälens uppmärksamhet från jägaren. Båtföraren får heller inte delta i jakten på annat sätt än att hjälpa till vid landningen av skjuten säl.

Jaktmetod

Skyddsjakten får bedrivas från land, från is, från konstruktion fast angjord på botten och från båt. För skyddsjakt från båt gäller särskilda villkor, se nedan.

Skyddsjakt från båt

Skyddsjakt från båt får endast riktas mot sälar som befinner sig högst 100 meter från skadedrabbade redskap eller fiskodlingar.

Den som ska utföra jakten ska kunna uppvisa intyg på genomgången utbildning i säljakt anordnad av jägarorganistation i Sverige  eller Finland.

Skyddsjakt från båt som inte är i rörelse får ske med motorn igång.

Anmälan
Den som fällt eller påskjutit en gråsäl (skytten) skall utan dröjsmål och senast klockan 24:00 samma dag djuret fällts eller påskjutits, anmäla det till Kustbevakningen på telefonnummer 08-57 89 76 00. Vid anmälan skall skytten lämna följande uppgifter som skall antecknas av Kustbevakningen:

  1. Skyttens namn, adress och telefonnummer
  2. När sälen fällts eller påskjutits (datum och klockslag)
  3. På vilken plats (position eller fysiskt objekt) sälen fällts eller påskjutits
  4. Om sälen fångats i fångstredskap

Telefonsvarare
Kustbevakningen lämnar på telefonnummer 08-57 89 76 17 upplysningar dygnet runt om hur många sälar som fällts i respektive län.

Prover
Den som fäller gråsäl ska lämna in prover och uppgifter enligt bilaga 2 i Naturvårdsverkets beslut. Fällda gråsälar får, när föreskrivna uppgifter och prover har lämnats till Naturhistoriska riksmuseet, behållas av den som fällt djuret. Som villkor för att få behålla fällda sälar gäller därför att de prover och uppgifter ska lämnas som framgår av bilaga 2 i Naturvårdsverkets beslut. Fiskarenas och jägarnas organisationer kan lämna information om hur provtagning samt emballering och hantering av proverna bör ske. Naturhistoriska Riksmuseet svarar för kostnaderna för uppsamling, mellanlagring och transport av proverna. Museet lämnar också ersättning till den som skickat in prov.

Följande personer på Naturhistoriska Riksmuseet kan lämna ytterligare information om provtagning och emballering:
Charlotta Moraeus 08-51 95 51 44

Avlysningsbestämmelser
När högsta antalet gråsälar fällts eller påskjutits som länet tilldelats eller då kvoten för den första jakttidsperioden uppnåtts avlyser Länsstyrelsen skyddsjakten. Beslut om avlysning offentliggörs i lokalradion och dagspressen.

Skyddsjaksområden
Skyddsjakt efter gråsäl får endast bedrivas i området innanför territorialvattengränsen i Norrbottens län. Inom skyddsjaktsområdet finns det områden som är skyddade med stöd av Miljöbalkens 7 kapitel och Natura 2000-områden inom vilka det kan gälla regler som helt eller delvis förbjuder jakt på säl. För sådan områden kan också andra regler gälla som måste beaktas vid jakten.

Varje jägare har skyldighet att informera sig om var sådana områden är belägna, hur de är avgränsade och vilka bestämmelser som gäller för dem. Sådan information finns tillgänglig hos länsstyrelserna.

Områden av särskild vikt för beståndsövervakning av säl är undantagna från jakt. Det är följande platser inom Norrbottens län samt vattenområdena inom 200 meter från dessa:
Piteå kommun; Stor-Rebben, Lilla Björn, Olsvensakallen(hällan)
Haparanda kommun; Vidbrännan

Kontakta oss

Roland Saitzkoff
Roland punkt Saitzkoff snabela lansstyrelsen punkt se¤Roland punkt Saitzkoff snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255421
Nicklas Tuorda
nicklas punkt tuorda snabela lansstyrelsen punkt se¤nicklas punkt tuorda snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255466

Läget just nu.

Totalt 20 av 60 möjliga sälar fälldes under skyddsjakten efter gråsäl 2014.