Skyddsjakt efter gråsäl i Norrbottens län 2015

Naturvårdsverket fastställer varje år en kvot sälar som får fällas vid skyddsjakt. Nedan följer regler och anvisningar för skyddsjakten.

Kvot och jakttid
Högst 60 gråsälar får fällas i Norrbottens län under tiden den 20 april - den 31 december 2015 eller den tidpunkt när länets kvot är fylld.

Inom Vidbrännan - Haparanda kommun får jakt endast ske från 16 juni.

Skyddsjakt efter gråsäl får bedrivas på nedan angivna villkor. Jakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till det rörliga friluftslivet och till såväl gråsäl som övrigt vilt.

Jakträtt
Jakten får detta år ske på annans jaktområde.

Informationsplikt
Den som jagar gråsäl är skyldig att hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det län där skyddsjakt efter gråsäl bedrivs. Informationsplikten innebär också att den jagande är skyldig att informera sig om de närmare bestämmelser som gäller för områden i länet som skyddas genom bestämmelser i 7 kapitlet miljöbalken (1998:808); naturskyddade områden. Detta beslut, liksom Förvaltningsplanen för Gråsäl, finns tillgängliga på Naturvårdsverkets hemsida..

Jaktmetod

Skyddsjakten får bedrivas från land, från is, från konstruktion fast angjord på botten och från båt. För skyddsjakt från båt gäller särskilda villkor, se nedan.

Skyddsjakt ska i möjligaste mån ske mot gråsälar som observerats orsaka skada och befinner sig inom 50 meter från skadedrabbade redskap. Skyddsjakt från båt som inte är i rörelse får ske med motorn igång.

Den som ska utföra jakten från båt ska kunna uppvisa intyg på genomgången utbildning i säljakt anordnad av jägarorganisation i Sverige eller Finland.

Den som jagar ska betala viltvårdsavgift för statligt jaktkort till Kammarkollegiet.

Bärgning och provtagning

Varje fälld säl ska om möjligt bärgas. Skyddsjakten bör därför endast bedrivas på sådana platser och på sådant sätt att fällda djur kan landas. Den som bedriver skyddsjakt med stöd av detta beslut är skyldig att i förväg vidta de åtgärder som kan anses nödvändiga med hänsyn till var och hur jakten bedrivs för att skjuten säl skall kunna landas. Båten får inte användas för att avleda sälens uppmärksamhet från jägaren. 

Den som bärgar gråsäl ska skicka in prover till Naturhistoriska riksmuseet. Handledning och instruktioner för provtagning finns tillgängligt genom Naturvårdsverkets kundtjänst.

Webbplats: www.naturvardsverket.se/saljakt
E-post: viltforvaltning@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 00 (öppettider vardagar 08:00 – 16:30)

Kontakt innan jakt och anmälan av skjuten säl 

Den som avser att delta i skyddsjakten efter gråsäl ska kontakta Naturvårdsverket närmaste vardag innan jakten inleds. Detta för att få information om hur många djur som återstår av tilldelningen i aktuellt län.
Den som skjutit säl inom ramen för skyddsjakten ska meddela detta till Naturvårdsverkets kundtjänst närmaste vardag efter säl skjutits.
Vid kontakt om fälld säl ska dessa uppgifter lämnas:

1. Skyttens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
2. Exakt plats och tidpunkt då sälen sköts
3. Om sälen bärgades

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets kundtjänst
Epost: viltforvaltning@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 00 (öppettider vardagar 08:00 – 16:30)

Avlysningsbestämmelser
När högsta antalet gråsälar fällts eller påskjutits som länet tilldelats avlyser Länsstyrelsen skyddsjakten.

Skyddsjaksområden
Skyddsjakt efter gråsäl får endast bedrivas i området innanför territorialvattengränsen i Norrbottens län. Inom skyddsjaktsområdet finns det områden som är skyddade med stöd av Miljöbalkens 7 kapitel och Natura 2000-områden inom vilka det kan gälla regler som helt eller delvis förbjuder jakt på säl. För sådan områden kan också andra regler gälla som måste beaktas vid jakten.

Varje jägare har skyldighet att informera sig om var sådana områden är belägna, hur de är avgränsade och vilka bestämmelser som gäller för dem. Sådan information finns tillgänglig hos länsstyrelserna.

Områden av särskild vikt för beståndsövervakning av säl är undantagna från jakt. Det är följande platser inom Norrbottens län samt vattenområdena inom 200 meter från dessa:
Piteå kommun; Stor-Rebben, Lilla Björn, Olsvensakallen(hällan)

 Läget just nu.

Totalt 20 av 60 möjliga sälar fälldes under skyddsjakten efter gråsäl 2014.