Leder

Att vandra eller färdas längs de statliga lederna i fjällen är ett fantastiskt sätt att möta fjällens natur och kultur. De stora lederna i Norrbotten är Kungsleden, Padjelantaleden och Nordkalottleden. Om du inte vill vara ute på egen hand finns det många olika guidade turer, kurser och vandringar genom STF och lokala turistföretag.

Vandringsleder i Norrbottensfjällen

Det statliga ledsystemet i fjällvärlden består av totalt av 550 mil markerade leder, varav 225 mil finns inom Norrbottens län. Det finns också 250 mil privata leder kring samhällen och turistanläggningar i fjällvärlden. De sköts av kommuner, lokala turistföreningar och privata anläggningar.

Ledmarkeringar

Markerade sommarleder märks ut i terrängen med orange-röd färg. Färgen målas på resta stenar, stenrösen, träd eller stolpar.

Markerade vinterleder markeras med röda ledkryss. Om en sommarled har samma sträckning som en vinterled är även sommarleden markerad med kryss. Vissa leder inom det statliga ledsystemet är endast rekommenderade färdvägar. Dessa är inte markerade i terrängen. På senaste trycket av fjällkartan framgår graden av markering.

 

Träbro längs sommarled

Broar

Där sommarlederna korsar större vattendrag finns broar på ett flertal ställen. Var broar finns ser du på den senaste utgåvan av fjällkartan. Några utsatta broar monteras ner under vintern och lyfts på igen i början av sommaren, vanligtvis senast den 1 juli. Om det är mycket snö kvar kan broarna bli försenade. Exakt när broarna finns utsatta för säsongen meddelas här och via turistbyråerna. Broarna ligger normalt ute till slutet av september.  

 

 

Säsongsbroar status:

Namn  Plats/Led  Kartblad Utplacerad
Kåppasjåkk Abisko-Björkliden BD 6 Nej
Låktajåkk Anhalten-Låkta fjällstation BD 6 Nej
Datjajåkk  Guijaure-Laisstugan BD 15 och 16 Nej

 

 

 

Roddbåtar

Under sommarsäsongen finns roddbåtar på fyra ställen längs Kungsleden. De läggs i omkring midsommar, normalt senast 1 juli och ligger ute till slutet av september.  

 Mer information om båttrafik och roddleder.

När du använder båtarna är du skyldig att se till att det finns en båt på varje sida om vattnet. Det kan innebära att rodden måste göras tre gånger. Först ror du över för att hämta båten på andra sidan och ror tillbaka med den på släp. Därefter drar du upp den på stranden för att sedan ro över till andra stranden igen och fortsätta din vandring.

 Aktuellt 2016

 

13 mars 2017

  • Inga akuta störningar längs det statliga ledsystemet är inrapporterat.
  • Samtliga statliga vinterleder är nu ruskade (det vill säga markerade med trädruskor där de går över vatten). Färdas alltid med försiktighet!

 

 Pågående ledprojekt 2017

  • Upprustning av vinterleder, nya ledmarkeringskryss.
  • Montering av nya hänvisningsskyltar.
  • Upprustning av vindskydd.
  • Förbättrad ledinformation. 

Statliga leder, genomförda åtgärder 2016

- Kebnekaise: arbete efter Västra leden med bland annat stenläggning för bättre säkerhet.

- Ledstolpar har monterats till de nya ledskyltar som ska placeras ut.

- Renovering av vindskydd efter det statliga ledsystemet.

- De flesta säsongsbroar har bytts ut mot fasta broar.

- Ny vinterled mellan Nikkaluokta och STFs fjällstation vid Kebnekaise i syfte att få en sammanhängande vinterledsmarkering för hela sträckan.

- Ledstarten i Nikkaluokta har rustats upp och försetts med nya informationsskyltar.

 

Ökad fjällsäkerhet

- Sträckan Kebnekaise fjällstation – Sitasjaure (54 km) har fått nya vinterledsmarkeringar samt städats upp. Sträckan utsätts  inte sällan för hårt väder då närheten till Norska havet i väster ofta medför överraskande väderomslag

 

- Restaurering av Västra leden upp mot Kebnekaises topp  har påbörjats under sommaren 2016.  Arbetet har fått stort medialt intresse då arbetet utförs av nepalesiska sherpas. Arbetet avslutas för säsongen den 8 oktober och kommer att fortsätta 2017.

 

-  Sommarleden söder om Alesjaur dragits om. Den nya dragningen upplevs nu som mycket positiv av vandrare då den går närmare sjön och har dessutom blivit säkrare (ny spång; torrare och minskat markslitage).

-  Ny skyltning (vägvisning) av de statliga lederna, främst Kungsleden har påbörjats sommaren 2016.

 

70 km Röjda leder

 - Kungsleden norr och söder om Kvikkjokk.

Nordkalottleden mellan Vaisaluokta och riksgränsen mot Norge.

Led mellan Vaisaluokta och Akkastugan på på västra sidan Akkajaure.

 

 

 Content Editor

Länsstyrelsen har ingen sophantering till fjälls. Du ansvarar själv för att ta med dina sopor.