Fiskeregler i fjällen

Länsstyrelsen har beslutat att följande generella fiskeregler ska gälla i de vatten som upplåts till allmänheten på statens mark ovan odlingsgränsen.
Bricka med märke för fisketillsyn

 

 • Det är tillåtet att ta upp och behålla högst 5 öringar och harrar per fiskare och dag (exempel: antingen 5 harrar eller 2 harrar och 3 öringar). 
 • Minsta tillåtna längd för att avliva och behålla fisk är: 35 cm för öring och harr samt 50 cm för lax. Fiskens längd mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets. 
 • I Kalix-, Kaitum-, Torne- och Lainioälven är det endast tillåtet att behålla högst en öring per fiskare och dag i storleken 35-45 cm. All öring som är större eller mindre än detta mått skall ovillkorligen återutsättas enligt fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37).  
 • Vid laxfiske i Lainio- och Kaitumälven gäller speciella regler. Se fiskekortsbilagan för Kiruna respektive Gällivare kommun eller klicka på länken till höger för mer information.  
 • I syfte att skydda ungstadierna av laxartade fiskar är fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfisk och liknande) förbjudet i strömmande vatten. Eventuella undantag framgår av fiskekortsbilagorna.  
 • I syfte att skydda öringen i samband med lek är fiske efter öring förbjudet i strömmande vatten mellan 1 september och 14 oktober. Öring som fångas under denna period skall ovillkorligen släppas tillbaka, oavsett storlek.  
 • I syfte att skydda harren i samband med lek är fiske efter harr förbjudet mellan 10 maj och 10 juni i Gällivare, Jokkmokk och Arjeplogs kommun samt mellan 15 maj och 15 juni i Kiruna kommun. Harr som fångas under denna period skall ovillkorligen släppas tillbaka, oavsett storlek.  
 • I syfte att begränsa fångstuttaget i mindre vattendrag är pimpelfiske i strömmande vatten och sel förbjudet i samtliga vattendrag utom huvudälvarna: Piteälven, Kalixälven och Torneälven. Med sel menas lugnvattenområden kortare än 1 km och en högsta bredd understigande 200 meter.   
 • Vid fiske i Kalix-, Kaitum-, Torne- och Lainioälven är det förbjudet att avliva och behålla honlax. Anledningen är honornas höga reproduktionsvärde.  
 • Fiske från båt är ej tillåtet på Kaitumälven.  
 • Sumpning av fisk är ej tillåtet.

Speciella begränsningar - kvoterade vatten - trollingfiske

I vatten med speciella begränsningar samt i kvoterade vatten och vid trollingfiske gäller dessutom de regler som anges i fiskekortsbilagorna för respektive kommun samt i det informationsmaterial som finns för de kvoterade vattnen och för trollingfisket.

Förutom ovan nämnda regler gäller Fiskelagen (1993:787) samt Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som grundläggande regelverk. I de delar av vattendragen som ligger nedanför de definitiva vandringshindren (det vill säga den laxförande sträckan) gäller dessutom Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37). Du kan läsa mer om reglerna på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida. I egenskap av förvaltare av statens vatten ovan odlingsgränsen äger Länsstyrelsen rätt att besluta om ytterligare regler.

Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar i, samt var den geografiska gränsen går för området där fiskekortet gäller. Du som fiskar skall därför alltid ha fiskekortsbilagan till hands. Även om du inte tagit del av informationen i fiskekortsbilagan bär du ensam ansvaret i det fall du bryter mot bestämmelserna eller fiskar i otillåtet område.

Fisketillsyn

Länsstyrelsen har som förvaltare och upplåtare av fiske i fjällvattnen även ansvar för fisketillsynen i området. Bli inte förvånad om du mitt ute i ingenstans får påhälsning någon gång.  

Eftersom många av fjällvattnen är mycket otillgängliga sker stor del av tillsynen sommartid med hjälp av helikopter. Under vintern sker tillsynen istället med snöskoter.

Fjällvy sedd från helikopter.