Offentlig förevisning av djur

Om man har en anläggning där man visar upp djur för allmänheten i minst sju dagar under ett år, så räknas det som djurpark. Alla djurparker måste godkännas av länsstyrelsen innan de tas i bruk.
Grindar i vilthägn

Tillstånd för offentlig förevisning

En djurpark eller liknande anläggning får inte tas i bruk för offentlig förevisning innan den godkänts av Länsstyrelsen. Samma sak gäller också vid omflyttning av djuren samt vid ny-, till- och ombyggnad av betydelse.

Med uttrycket "offentlig förevisning" menas att man har djur som visas upp för allmänheten i en affär, restaurang, djurpark eller i någon liknande anläggning för djur. Förevisningen ska ske i minst sju dagar per år och kan ske med eller utan entréavgift till anläggningen.

Med liknande anläggning menas till exempel tropikhus, friluftsmuseer, parklekar, 4H gårdar. Även djur som används som "dragplåster" i affärer och restauranger omfattas, däremot inte anläggningar med enbart ryggradslösa djur.

Sker en tillfällig förevisning av djur, till exempel på en utställning eller mässa, som har en sammanlagd varaktighet på mindre än sju dagar, så behövs inget godkännande.

Utbildad personal och kontakt med veterinär

Den person som har ansvaret för djurhållning och skötsel på anläggningen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Alla djurparker ska ha en veterinär knuten till sig. Denna ska besöka anläggningen minst en gång i kvartalet. Veterinären ska bland annat förebygga och behandla sjukdomar och ge råd om hur djuren kan skötas och hanteras på bästa sätt.
Djurparker som visar vilda djur ska dessutom ha en zoolog knuten till sig som bland annat ska ge råd om djurens miljö och foder. Zoologen ska besöka anläggningen minst en gång i halvåret.

Andra tillstånd

Om djurparken visar upp djur av vilda arter behövs ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen för detta. Djurparker som visar upp hotade djurarter (CITES-listade djurarter) behöver ett ytterligare tillstånd även för den delen.

Avgifter

Länsstyrelsen tar ut avgift både vid ansökan om djurparkstillstånd och vid ansökan om tillstånd för offentlig förevisning. Se Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter i vissa ärenden (SJVFS 2008:19, saknr L 117).

Hur går jag till väga?

Planerar du att starta en anläggning för att visa upp djur så kontakta gärna Länsstyrelsen och få mer information om hur du ska gå tillväga. En bra början är att läsa igenom aktuella delar av Statens Jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker (SJVFS 2009:92, saknr L 108).

Därefter fyller du i en ansökan om tillstånd för offentlig förevisning av djur och skickar in till Länsstyrelsen. När ansökan är komplett kommer Länsstyrelsen att besöka dig och titta på din anläggning för att se om den uppfyller kraven för offentlig förevisning av djur.

Länsstyrelsen kontrollerar bland annat att djurens utrymmen är tillräckligt bra och att personalen har rätt utbildning. Om din anläggning blir godkänd fattar Länsstyrelsen ett beslut om tillstånd för offentlig förevisning av djur.