Anmälan om bristande djurhållning

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. Om man tror eller anser att djur far illa på något sätt ska en anmälan göras till länsstyrelsen.
Betande får på grön äng vid älv

För att anmäla bristande djurhållning, vanvård av djur eller andra missförhållanden vänder man sig i första hand till länsstyrelsens djurskyddshandläggare. Du kan alltid vara anonym vid anmälan.

För anmälan av fall i Norrbotten ring Länsstyrelsen i Norrbottens län, på telefon 010-225 54 99 eller på 010-225 50 00 (växeln). Anmälan kan även göras via mail till norrbotten@lansstyrelsen.se

Tänk på att all e-post som kommer till oss blir en allmän handling som kan bli offentlig. Vi kan alltså inte garantera att du får vara anonym om du skickar anmälan per e-post.

Anmälan kan också göras till polisen, som då vidarebefordrar denna till länsstyrelsen eller utreder fallet själva. Du kan även här vara anonym vid anmälan.

Observera att frågor som rör vilda djur som far illa, alltid ska hanteras av polisen.

Vissa djurärenden ska anmälas till kommunen eller Polisen

Kommunerna handlägger klagomål på djurhållning i form av till exempel skällande hundar, hästallergener, katter som kissar i sandlådor och hos grannar. Kommunen utreder även ärenden som gäller andra typer av störningar från djurhållning.

Polisen handlägger klagomål gällande hundar som orsakar skada eller avsevärd olägenhet, som till exempel hundar med aggressivt beteende eller lösspringande hundar. Polisen utreder också misstanke om djurplågeri, som till exempel misshandel av djur. Polisen handlägger även frågor kring vilda djur som far illa.      

Vad händer när jag gör en anmälan?

Anmälan tas emot av en djurskyddshandläggare. Beroende på hur allvarliga bristerna bedöms vara kan Länsstyrelsen vidta olika åtgärder. Vid misstanke om allvarliga brister sker en oanmäld kontroll av förhållandena ute hos djurhållaren. Om brister upptäcks kan djurägaren föreläggas att åtgärda dem.

Vid misstanke om brister av mindre allvarlig karaktär kan Länsstyrelsen välja att först skicka ut ett informationsbrev till djurhållaren om att vi mottagit en anmälan och vilka regler som gäller. Om ytterligare anmälningar kommer in på samma djurhållare sker en kontroll av djurhållningen.  

I riktigt svåra fall kan länsstyrelsen besluta att djuret ska omhändertas och om det därefter ska säljas, överlåtas eller avlivas. Länsstyrelsen kan också besluta att pröva om en person ska förbjudas att hålla djur.  

Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till Polismyndigheten i Norrbotten på telefon 114 14.  

Att tänka på vid anmälan

Du får vara anonym vid anmälan. Om du anger dina kontaktuppgifter så är du inte längre anonym. Tänk på att all post som kommer till oss blir en allmän handling och därmed en offentlig handling. Om du är anonym har vi inte möjlighet att ställa kompletterande frågor om behov finns, vilket kan göra att vi får svårare att handlägga din anmälan.   

Du bör gärna ha svar på dessa uppgifter innan du ringer eller skickar din anmälan:

 • Namn, adress och ort till den person som anmälan riktas mot
 • Var djuren finns, om annan adress än ovan
 • Vägbeskrivning till platsen där djuren finns 
 • Vilket/vilka djurslag anmälan gäller
 • Antalet djur
 • Redogörelse över vad djurhållaren bryter emot, på vilket sätt har djuren det dåligt
 • Tidpunkt för uppdagande av missförhållandena
 • När iakttogs de senast
 • Hur länge/ofta problemen har funnits
 • Finns särskilda förhållanden som är bra att känna till
 • Har någon talat med djurhållaren och vad djurhållaren i så fall har sagt
 • Övrigt som kan vara bra för oss att veta  

 Servicetelefon

Servicetelefon för djurskyddsfrågor:

Ring 010-22 55 499 mellan kl. 9-12 så får du prata med en djurskyddshandläggare

Du kan även skicka e-post på adressen: norrbotten@lansstyrelsen.se