Ympäristö ja ilmasto

Lääninhallituksella on tärkeä rooli läänin ympäristö- ja ilmastotyössä. Koordinoimme ympäristötyötä, vastaamme tiedottamisesta ja tiedon levittämisestä. Toimimme lisäksi ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi sekä ympäristövalvonnan ja vesihallinnon tehtävissä. Päätämme myös lupien myöntämisestä ympäristöön vaikuttaville toiminnoille.

Ympäristötavoitteet

Eduskunta on päättänyt yhtenäisestä ympäristöpolitiikasta kestävän kehityksen aikaansaamiseksi Ruotsissa. Yleistavoitteena on se, että tuleva sukupolvi saa käyttöönsä yhteiskunnan, jossa suuret ympäristöongelmat on ratkaistu. Lääninhallituksen tehtävänä on koordinoida työ Ruotsin ympäristölaatutavoitteiden saavuttamiseksi.  

Ruotsin ympäristölaatutavoitteet:

 1. Rajattu ilmastovaikutus
 2. Puhdas ilma
 3. Vain luonnollinen happamoituminen
 4. Myrkytön ympäristö
 5. Suojaava otsonikerros
 6. Turvallinen säteily-ympäristö
 7. Ei rehevöitymistä
 8. Elävät meret ja vesistöt
 9. Hyvänlaatuinen pohjavesi
 10. Tasapainoiset meret sekä elävä rannikko ja saaristo
 11. Kuhisevat kosteikkoalueet
 12. Elävät metsät
 13. Rehevä viljelymaisema
 14. Suurenmoinen tunturimaisema
 15. Hyvä asuinympäristö
 16. Virkeä kasvisto ja eläimistö

Terveydensuojelu

Lääninhallitus toimii sekä sisä- että ulkotiloissa piilevien terveysriskien havaitsemiseksi, ennalta ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Terveydensuojelun tarkoituksena on estää ihmisten sairastuminen. Kiinnitämme huomiota muun muassa meluun, tärinöihin, ilmansaasteisiin ja säteilyyn. Lääninhallituksen tehtäviin kuuluu myös kuntien toiminnan koordinointi ja seuranta terveydensuojelualueella sekä neuvojen antaminen kunnille. Kunnan tekemistä terveydensuojelupäätöksistä voi valittaa lääninhallitukseen.

Ilmasto ja energia

Lääninhallitus koordinoi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävän alueellisen työn. Lääninhallitus on yhdessä läänin kuntien, viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa suunnitellut ilmasto- ja energiastrategian, joka osoittaa, miten me voimme myötävaikuttaa ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja energiajärjestelmän muuttamiseen. Toimimme myös yhteiskunnan sopeuttamiseksi muuttuneeseen ilmastoon. Meidän tulee muun muassa valmistautua merenpinnan kohoamiseen ja tulvien lisääntymiseen.  

Ympäristön tila

Lääninhallitus koordinoi läänin ympäristövalvonnan. Ympäristön tilan tutkiminen ja jatkuva seuraaminen on tärkeä osa ympäristötyötämme. Tuloksia käytetään muun muassa ympäristötavoitetyön seurantaan, mutta myös uusien ympäristöuhkien havaitsemiseen. Valvonta on pitkäjännitteistä, koska usein tarvitaan pitkällä aikajaksolla tehtyjä mittauksia, jotta voitaisiin selvittää, johtuuko muutos ihmisen vaikutuksesta vai luonnollisesta vaihtelusta.

Vesi ja veden käyttö

Vesivaroja pitää suojella, jotta voisimme taata kestävän ja turvallisen vesihuollon. Ruotsi on jaettu viiteen vesialueeseen. Jokaiselta alueelta on valittu yksi lääninhallitus alueen veden laadun valvontavastuussa olevaksi vesiviranomaiseksi. Veden laatuun vaikuttavat toiminnat ja toimenpiteet, ns. vesitoiminta, tarvitsevat yleensä toimiluvan. Esimerkkejä vesitoiminnasta ovat voimalaitos- ja säännöstelypadot, veteen rakennettavat eri rakenteet, kuten sillat ja tunnelit, ruoppaukset ja vedenotot esimerkiksi juomavesitarkoitukseen ja kasteluun.

Ympäristöön vaikuttavat toiminnat

Lääninhallituksella on ympäristölupavaltuuskunta, joka voi myöntää luvan ympäristökaaren mukaiselle ympäristölle vaaralliselle toiminnalle.

Esimerkkejä ympäristölle vaarallisesta toiminnasta ovat pintakäsittelylaitokset, valimot, paperitehtaat, tuuli- ja lämpövoimalat ja muut energialaitokset, sahalaitokset, jätelaitokset, jätevedenpuhdistamot, sora- ja kiviainesten ottopaikat sekä kaivokset.

Jokaisessa kunnassa on kunnallinen, ympäristölle vaarallista toimintaa valvova paikallinen ympäristöviranomainen. Annamme tukea ja ohjeita kunnallisille ympäristöviranomaisille sekä seuraamme ja arvioimme heidän toimintaansa. Lääninhallitus tutkii sen lisäksi aikaisempien sukupolvien aiheuttamia maan ja veden saastumisia ja työskentelee niiden saneeraamiseksi.