På gång i arbetet med riksintressen 

Länsstyrelsen arbete med länets riksintressen för kulturmiljövård fortsätter. Följ projektet här!

Ängsfruktodlingarna i Tingsryds kommun

Arbetet med att fördjupa vår kunskap om länets riksintressen för kulturmiljövården fortsätter också under 2013 och 2014. Under hösten och våren planeras sju områden att få fördjupade beskrivningar. Dessa är:

  • Granhult i Uppvidinge kommun och dess medeltida kyrkomiljö och agrarhistoriska lämningar.
  • Blidingsholm i Tingsryds kommun, en kommunikations-historiskt intressant kulturmiljö.
  • Ingelstad i Växjö kommun, med dess storhög, bymiljöer och sockencentrum.
  • Hörda i Ljungby kommun, en stor by med välbevarad sekelskiftesbebyggelse och betydelsefullt odlingslandskap.
  • Benestad i Alvesta kommun, ett odlingslandskap med karaktärsgivande fornlämningsmiljöer.
  • Husby i Alvesta, en av länets främsta turistattraktioner med dess industri och herrgårdsmiljö, men även med sevärda stråk med fornlämningar.

Under hösten och våren kommer dessa miljöer att få fördjupade beskrivningar som kommer att presenteras, dels i form av muntliga dialoger med politiker och tjänstemän i respektive kommun, dels i form av kortare rapporter. Dessa kommer att läggas ut på denna hemsida. Ambitionen är också att områdena kommer att få mer attraktiva beskrivningar anpassade för allmänheten.

Närmare information om hur arbetet fortlöper kommer att presenteras på denna sida.

Detta har hänt och är på gång:

Under hösten och vintern 2013 har fördjupade analyser genomförts i Granhult, Uppvidinge kommun, Blidingsholm i Tingsryds kommun, Ingelstad i Växjö kommun, Huseby-Skatelöv och Benestad m.fl., båda i Alvesta kommun.

Dessa har kommunicerats i form av power point-presentationer för respektive kommuns styrelse (alt Arbetsutskott). I Växjö har dessutom en presentation genomförts för kommunens planfunktioner.

Just nu pågår arbetet med Hörda i Ljungby kommun som presenterades den 25/3 för kommunen.

I december genomfördes en intervjuundersökning med kommunerna som en uppföljning och en pejling av framtida behov vad avser det fortsatta arbetet med riksintressana för kulturmiljövården. Dessvärre kunde endast tre kommuner närvara vid seminariet p.g.a. en storm, nämligen Alvesta, Ljungby och Växjö. Resultatet kommer att presenteras på denna sida som Del I. Kompletteringar från de övriga kommunerna kommer att presenteras i en Del II.

Under februari har projektet svarat på en remiss från Riksantikvarieämbetet angående verkets vägledning av arbetet med riksintressen för kulturmiljövården. Remissversionen finner du här: http://www.raa.se/wp-content/uploads/2013/12/Vägledning-kulturmiljövårdens-riksintressen_REMISSVERSION.pdf

Ängsfruktodlingsområdet kring södra Åsnen - länets 35:e kulturmiljö av riksintresse

Riksantikvarieämbetet har på länsstyrelsens förslag tagit beslut om att Ängsfruktodlingsområdet kring södra Åsnen utgör en kulturmiljö av riksintesse. Länsstyrelsen har sammanställt ett underlag med utredning och kartmaterial.  Läs gärna utredningen som ni finner i högerspalten.

Granhults odlingslandskap och kyrkomiljö

Den 29/8 inleddes dialogen kring en fördjupning av riksintresset Granhult med Uppvidinge kommun med en muntlig presentation av riksintresset hos kommunen. Presentationen togs emot med stort intresse och låg till grund för en givande diskussion med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Hohult by och odlingslandskap som riksintresse?

Hohult by i Uppvidinge kommun är en ålderdomlig radby med ett, för det småländska höglandet, typiskt odlingslandskap. Hohult föreslogs som riksintresse redan under 1990-talet.  

Utredningen har skickats till Riksantikvarieämbetet som beslutar om miljön har riksintressanta kvaliteér eller inte. Beslut kommer under våren 2014 och kommer att publiceras här.

Kontakta oss

Heidi Vassi
Länsantikvarie
Heidi punkt Vassi snabela lansstyrelsen punkt se¤Heidi punkt Vassi snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237488

Ängsfruktodlingarna som riksintresse - Läs länsstyrelsens utredning

Dialogen med Länsstyrelsen har avsevärt förbättrats, men ett större fokus på dialogen med kommuninvånarna är mycket viktigt...

Förståelsen för riksintressena har ökat, men den konkreta hanteringen kan fortfarande upplevas som problematisk...

Kulturmiljöerna är en tillgång och bidrar till att öka kommunens attraktivitet!

Detta är några av slutsatserna i den nya intervjuundersökningen. Klicka vidare för att läsa hela rapporten.