På gång i arbetet med riksintressen 

Länsstyrelsen arbete med länets riksintressen för kulturmiljövård fortsätter. Följ projektet här!

Ängsfruktodlingarna i Tingsryds kommun

Detta är på gång:

Länsstyrelsens arbete med översyn och fördjupade beskrivningar av ytterligare sju av länets kulturmiljöer av riksintressen fortsätter under år 2014. Arbetet genomförs på konsultbasis av Kulturmiljöforum, Hägersten, som tilldelats uppdraget efter upphandling. De fördjupade beskrivningarna skall tillsammans med Länsstyrelsen presenteras i dialog hos respektive kommun under 2015. Länsstyrelsen planerar därefter en formaliserad hantering för de eventuella ändringar av avgränsningar och värdetexter som kan komma att föreslås. Aktuella objekt under 2014 är:

  • Alvesta kommun – Härlöv (G20) (Härlövs socken)
  • Ljungby kommun – Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka (G8) (Berga socken)
  • Ljungby kommun - Hallsjö (G12) (Dörarps socken)
  • Tingsryds kommun – Korrö (G2) (Linneryds socken)
  • Uppvidinge kommun – Sävsjö (G33) (Lenhovda socken)
  • Växjö kommun – Jät (G23) (Jäts socken)
  • Älmhults kommun – Höö (G6) (Stenbrohults socken)

Detta har hänt:

Under 2013/2014 har fördjupade analyser genomförts i Granhult, Uppvidinge kommun, Blidingsholm i Tingsryds kommun, Ingelstad-Torsås-Torsjö i Växjö kommun, Huseby-Skatelöv och Benestad-Blädinge-Oby-Näs, båda i Alvesta kommun och Hörda-Klövaryd i Ljungby kommun. Dessa har kommunicerats i form av powerpoint-presentationer för respektive kommuns styrelse (alt Arbetsutskott). I Växjö har dessutom en presentation genomförts för kommunens planfunktioner. Förslagen till ändringar av motivtexter och gränsdragningar har remitterats till respektive kommun. Svar från kommunerna förväntas under hösten 2014. I december 2013 genomfördes en intervjuundersökning med kommunerna som en uppföljning och en pejling av framtida behov vad avser det fortsatta arbetet med riksintressanta för kulturmiljövården. Under februari 2014 har projektet svarat på en remiss från Riksantikvarieämbetet angående vägledning av arbetet med riksintressen för kulturmiljövården.

Ängsfruktodlingsområdet kring södra Åsnen – nu kulturmiljö av riksintresse

Riksantikvarieämbetet har under 2013 på länsstyrelsens förslag tagit beslut om att Ängsfruktodlingsområdet kring södra Åsnen ut gör en kulturmiljö av riksintresse. Länsstyrelsen har sammanställt ett underlag med utredning och kartmaterial.  

Hohults by och odlingslandskap – länets 36:e riksintresse

Hohults by i Uppvidinge kommun är en ålderdomlig radby med ett, för det småländska höglandet, typiskt odlingslandskap. Hohult föreslogs som riksintresse redan under 1990-talet. Länsstyrelsen har, i samband med arbetet att fördjupa alla länets riksintressen, under 2013 åter tagit upp frågan. Riksantikvarieämbetet har nu beslutat att miljön har riksintressanta kvalitéer och ska ingå ibland landets riksintressen för kulturmiljö.

Kontakta oss

Heidi Vassi
Länsantikvarie
Heidi punkt Vassi snabela lansstyrelsen punkt se¤Heidi punkt Vassi snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237488

Dialogen med Länsstyrelsen har avsevärt förbättrats, men ett större fokus på dialogen med kommuninvånarna är mycket viktigt...

Förståelsen för riksintressena har ökat, men den konkreta hanteringen kan fortfarande upplevas som problematisk...

Kulturmiljöerna är en tillgång och bidrar till att öka kommunens attraktivitet!

Detta är några av slutsatserna i den nya intervjuundersökningen. Klicka vidare för att läsa hela rapporten.