Riksintressen i Ljungby kommun

[Alvesta] [Lessebo] [Ljungby] [Markaryd] [Tingsryd] [Uppvidinge] [Växjö] [Älmhult]

Karta över riksintressen Ljungby kommun 

Bolmsö kyrkby [G 13] (Bolmsö sn)
Motivering: Fornlämningsmiljö och sockencentrum.
Uttryck för riksintresset:
Fem höggravfält från yngre järnålder, i ett fall med inslag av resta stenar, samt några spridda högar. Kyrkbybebyggelse med många traditionellt utformade mangårdsbyggnader. Den nuvarande kyrkan är från 1865. Intill denna ligger församlingshemmet som tidigare var skola och sockenstuga.

Hallsjö [G 12]
(Dörarps sn)
Motivering: Odlingslandskap med väl sammansatt fornlämningsmiljö som utvisar lång bosättnings-kontinuitet invid en på 1500-talet övergiven kyrkplats.
Uttryck för riksintresset: Öppet odlingslandskap med rösen från bronsåldern och två järnåldersgravfält; ett omfattande och utpräglat höggravfält från yngre järnålder, ett mindre varierat gravfält. Medeltida kyrkoruin.

Hamneda [G 7]
(Hamneda sn)
Motivering: Centralbygd vid viktigt kommunikationsstråk som ger en uppfattning om kyrkans, gästgivargårdens och stationens betydelse för samhällsutvecklingen. (Kommunikationsmiljö, Fornlämningsmiljö, Borgmiljö).
Uttryck för riksintresset: Sockencentrum vid Lagaån med ruin av 1100-tals kyrka, nygotisk kyrka, skola och sockenstuga. Gamla riksvägen med gästgivargård, milstolpe och stenvalvsbro. Välbevarat stationssamhälle från tiden omkring 1900. I området ingår också förhistoriska gravfält, äldre stenbundna åkrar samt en borgruin från medeltiden.

Hörda-Klövaryd [G 11]
(Berga och Ryssby sn)
Motivering: Laga skifteslandskap med ovanligt välbevarad bebyggelse som är grupperad utmed en nära milen lång vägsträcka.
Uttryck för riksintresset: Ett 50-tal gårdar i en struktur som präglats av 1869 års laga skifte. Totalavröjda åkrar avgränsade av diken och stenmurar. Monumentala odlingsrösen och stentippar. Äldre stenbundna åkrar och ängsmarker med små röjningsrösen.

Lida-Husaby [G 10]
(Bolmsö sn)
Motivering: Rik fornlämningsmiljö från bronsålder och järnålder, som indikerar att Bolmsö under yngre järnålder framstår som centrum i en större region.
Uttryck för riksintresset: Rösen och tre järnåldersgravfält, dominerade av högar, i ett fall med domarringar. Bebyggelsens lokalisering är präglad av det år 1859 genomförda laga skiftet.

Tjust [G 9]
(Bolmsö sn)
Motivering: Fornlämningsmiljö med betydande koncentration av fornlämningar som utvisar långvarigt markutnyttjande och kontinuitet i bosättningen från slutet av yngre sten- till järnålder.
Uttryck för riksintresset: En hällkista i stensättning, rösen, treuddar, resta stenar, högar samt ett stort järnåldersgravfält med ca 60 högar och en rest sten. Odlingslandskap med totalröjda åkrar i krönlägen, odlingsrösen, stenmurar och diken.

Toftaholm [G 14]
(Dörarps sn)
Motivering: Fornlämningsmiljö från brons- och järnålder i kommunikationsstråk vid sjön Vidöstern med lämningar efter befästa anläggningar både från medeltid och från 1600-talet.(Kommunikationsmiljö, Skansmiljö, Borgmiljö, Herrgårdsmiljö, Odlingslandskap).
Uttryck för riksintresset: Rösen och skålgropsförekomst från bronsåldern, ett yngre järnåldersgravfält med högar och en runsten. Lämningar efter en befäst senmedeltida sätesgård på "Stenhusholmen" mitt för Toftaholm samt efter en skans från 1650-talet. Herrgårdsanläggning med byggnader från 1700-talet till 1900-talet i strängt symmetrisk uppbyggnad. Odlings- och betespräglat landskap med sentida mossodlingar vid inägomarkernas periferi.

Trotteslöv Össlöv Fallnaveka [G 8]
(Berga sn)
Motivering: En av länets tätaste och mest omfattande fornlämningsmiljöer med osedvanligt många järnåldersgravfält som har en tydlig koppling till de äldsta byarna samt med länets största skeppssättning. (Bymiljö).
Uttryck för riksintresset: Ca 12 höggravfält, varav några med inslag av resta stenar, på små höjdsträckningar i odlingslandskapet och rumsligt kopplade till byarna. Nära Össlöv ev. över 40 m lång skeppssättning. Vid Trotteslöv en runsten. Av byarna har bebyggelsen i Fallnaveka fått sitt läge och karaktär i samband med laga skiftet år 1842.

 Content Editor ‭[4]‬

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[1]‬

 Rapport Hallsjö

 Rapport Hörda-Klövaryd

 Rapport Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka