Riksintressen i Älmhults kommun

[Alvesta] [Lessebo] [Ljungby] [Markaryd] [Tingsryd] [Uppvidinge] [Växjö] [Älmhult]

Riksintressen Älmhult 

Höö [G 6] (Stenbrohults sn)

Motivering: Ensamgård där den rumsliga fördelningen mellan tomt, åker, äng och utmark fortfarande i huvudsak speglar förhållandena före de genomgripande förändringarna av jordbruket ca 1800.

Uttryck för riksintresset: Hemmanet utgör en samlad miljö som i väsentliga drag bevarar markslagstrukturen av ett äldre gårdsbruk, bl.a. med slåttrad äng. I anslutning till gårdsbebyggelsen finns rester efter en äldre, möjligen medeltida gårdsanläggning.

Råshult [G 5]
(Stenbrohults sn)
Motivering: Odlingslandskap i Carl von Linnés födelsebygd med komministerbostället Råshult, som visar strukturen av olika markslag från tiden före lagaskiftet, samt sockencentrum med 1800-talsprägel. (Kognitiv miljö, Fornlämningsmiljö, Vägmiljö, Boställsmiljö).
Uttryck för riksintresset: Komministerbostället Råshult från 1700-talet, centrum för Linnékulten. Odlingsmarken är unik, eftersom den hävdas för att visa inägomark och utmark, så som landskapet såg ut före lagaskiftet. Ett par kilometer härifrån av 1800-talet präglat sockencentrum med kyrka, sockenstuga, kyrkstallar och kyrkoherdeboställe. Här visas byggnadsbeståndet och åkerns arrendering på 1800-talets jord. I området ingår också fornlämningar, bl.a. tre rösen och ett gravfält som har lång tidsmässig spridning. Åsvägen "Getryggen" har sannolikt förhistoriskt ursprung.

Römningenområdet [G 4] (Göteryds sn)
Motivering:
Fornlämningsmiljöer kring sjön Römningen med ett av landets tätaste bestånd av hällkistor från yngsta stenålder och övergångstiden mot äldre bronsålder med anslutande strandanknutna boplatser.
Uttryck för riksintresset: Något indraget från strandzonen finns ett 40-tal hällkistor, flertalet i rösen och några i stensättningar. Dessutom finns rösen utan synlig hällkista, några stensättningar samt, anslutande till strandzonen, flintförande boplatser.
I området ingår även: Ett odlingslandskap med stenröjda åkrar, steniga ängs- och hagmarker och stenmurar. Den högt belägna radbyn Sjuhult har sedan laga skiftet utspridd bebyggelse med mangårdsbyggnader från sekelskiftet 1900.

Älmhults stationssamhälle [G 3]
Motivering: Planmässigt uppbyggt järnvägssamhälle som speglar det sena 1800-talets stadsbyggnadsideal. (Stationssamhälle).
Uttryck för riksintresset: Stadsmässig, regelbunden rutnätsplan från 1860-talet med monumentalt centralstråk framför järnvägsstationen, trädplanterade gator, tomtstruktur och byggnader.