Planfrågor 

Underlag för fysisk planering

Länsstyrelsen ska ställa samman och tillhandahålla underlag av betydelse för hushållning av mark- och vattenområden i länet. Målet är att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö.

På sidan Underlag för fysisk planering finns ett urval av dessa planeringsunderlag.

Samordnar statens intressen och synpunkter

Planeringsarbetet påverkas av olika nationella mål och riksintressen, exempelvis när det gäller energiproduktion, naturvård och friluftsliv eller kommunikationer. Länsstyrelsen samordnar också statens intressen och synpunkter i all fysisk samhällsplanering.  

Granskning av kommunal planering

Länsstyrelsen granskar den kommunala planeringen med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt frågor som rör flera kommuner i länet.  

Fråga kommunen om bygglov

Det är kommunernas uppgift att planlägga och styra markanvändningen. Vänd dig därför till din kommun om du har frågor som rör bygglov, översiktsplaner och detaljplaner. Är du missnöjd med ett bygglov eller en detaljplan kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen.

Kontakta oss

Lars Hederström
Samhällsutvecklingsenheten
Lars punkt Hederstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Lars punkt Hederstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237445