Kulturmiljövårdens kunskapsunderlag

Till kulturmiljövårdens kunskapsunderlag

Under de senaste årtiondena har kulturmiljövården låtit genomföra ett stort antal inventeringar, både regionalt och nationellt. Materialet omfattar en högst skiftande men betydelsefull del av vårt fysiska kulturarv. Nu har länsstyrelsen glädjen att kunna förmedla denna kunskap samlad under en kartportal.

Här hittar du exempelvis uppgifter om länets fornlämningar, herrgårdar, glasbruk, kvarnar och sågar m.m. Förutom enskildheter i kulturlandskapet omfattar portalen också uppgifter om större miljöer som ingår i länets kulturmiljöprogram. Genom att klicka på dessa kommer man dessutom att länkas till de beskrivningar som länsstyrelsen låtit göra för varje område. Väl där kan du välja på ett ännu större antal länkar till relevanta databaser. Materialet har i viss mån skiftande karaktär beroende på vad inventeringarna hade för ursprungliga syften. I vissa fall har behovet endast sträckt sig till begränsade områden, byar eller sträckor, som exempelvis skiktet ”Kulturvägar” som endast omfattar några områden i Norrvidinge. Andra skikt är under uppbyggnad som exempelvis Riksantikvarieämbetets byggnadsregister. De allra flesta kunskapslager är emellertid tillkomna som totalinventeringar, som fornminnesinventeringen, ängsladeinventeringen eller herrgårdsinventeringen.  

Välkommen in!

Utforska Kronobergs regionala kulturmiljöprogram - kommun för kommun.

Från varje programområde kan du lätt ta dig till kulturmiljövårdens kunskapsunderlag.