Kulturmiljöstrategi 2011-2015 - kulturmiljöstrategi för Kronobergs län  

Glasmosaik i Kosta

Länsstyrelsen i Kronobergs län reviderade år 2010 länets kulturmiljöstrategi för perioden 2011-2015. Strategin är framtagen i bred samverkan med länets kommuner och kulturaktörer.

Strategin är en revidering av den kulturmiljöstrategi som Länsstyrelsen och Smålands museum presenterade 2006. Under 2010 förnyades den för en ny femårsperiod. Strategins avsikt är att vara en gemensam utgångspunkt för bättre samordning av resurser och stöd till dem som gör det praktiska kulturmiljöarbetet i länet.

Prioriterade områden är:

  • Förbättring av kunskapen om kulturmiljön
  • Historia och kulturmiljö görs tillgänglig
  • Kulturmiljö ska vara en utvecklingsresurs  

Arbetet har skett i nära samråd med länets kommuner. Styrgruppen har varit representerad av Länsstyrelsen, Smålands museum/Kulturparken AB och Regionförbundet södra Småland.

Den 16 april 2015 hölls ett nytt strategiskt samtal inför revideringen av kulturmiljöstrategin - 2016-2020. Dokumentation från det mötet finns här.

Revidering av kulturmiljöstrategin för Kronobergs län 2016-2020

Länsstyrelsen har skickat ut länets reviderade kulturmiljöstrategi på remiss. Strategin innehåller målbilder och prioriteringar för länets kulturmiljöarbete. Remissupplagan till strategin finns via denna länk

Följebrevet till remissen finns via denna länk

I strategin redovisar Länsstyrelsen även ett antal insatser som Länsstyrelsen kommer att genomföra för att nå målbilderna. Insatserna ska även kunna inspirera andra aktörer i länet.   Remissinstanserna har fått strategin för synpunkter.

Det finns även möjlighet för andra organisationer att lämna synpunkter på:

  • remissupplagans innehåll och inriktning
  • vilka insatser din organisation planerar att genomföra för att nå målbilderna i strategin  

Synpunkterna ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 9 november 2015.

Kontakta oss

Heidi Vassi
Länsantikvarie
Heidi punkt Vassi snabela lansstyrelsen punkt se¤Heidi punkt Vassi snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237488