Hemmesjö och Billa

Centralbygd, fornlämningsmiljöer, sockencentrum
Kulturmiljö av riksintresse

Landskapet och dess värden

Byarna Hemmesjö och Billa ligger i anslutning till en tre kilometer lång höjdrygg (en drumlin), orienterad i nord-sydlig riktning. I Hemmesjö är den agrara bebyggelsen med några undantag lokaliserad till åsens nordliga ände. I övrigt har bebyggelsen en spridd karaktär. Odlingslandskapet kännetecknas av väl sammanhållen åkerstruktur på höjdryggens krön med betade hagar på framför allt den västra sidan. Området har en lång kontinuerlig bosättningshistoria där förutom fornlämningarna också kyrkomiljön i områdets norra del ger ett ålderdomligt intryck.  

Kulturmiljöns värden

Av de många förhistoriska bebyggelseplatserna i Värend är Hemmesjöområdet ett gott exempel på en lång kontinuitet representerad av ett varierat fornlämningsbestånd.  

Området innehåller 13 fornlämningsplatser med framförallt enstaka stensättningar och rösen. Flera exempel på kvadratiska stensättningar finns. De två gravfälten i området består av 6 respektive 20 gravar med rösen, runda stensättningar och högar. En sten med 3 skålgropar finns nära ett av gravfälten. Gravanläggningarna representerar både bronsålderns och järnålderns bosättningar. Längs framför allt den västra sidan av åsen återfinns ansenliga områden med fossil åkermark  

I områdets norra del ligger Hemmesjö medeltida kyrka uppförd under 1100-talets slutskede. Området kring kyrkan och kyrkplatsen ger ett mycket ålderdomligt intryck med en påtaglig medeltida atmosfär. Kyrkan lämnades öde i samband med att nya kyrkan i Billa togs i bruk 1854.  

Den agrara bebyggelsen uppvisar många äldre drag, särskilt i Billa, med flera mangårds- och ekonomibyggnader av 1800-talsursprung. I den södra delen ligger Billa Nygård med en framträdande allé.

Mellan kyrkorna ligger ett variationsrikt odlingslandskap med stenmurar, odlingsrösen, stentippar och andra lämningar efter områdets uppodling.

Inför framtiden

  • Odlingslandskapets värden är beroende av att man bedriver ett aktivt jordbruk, sammansatt av åkerbruk och betesdrift.
  • De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna bör vårdas och bevaras.
  • Ny bebyggelse bör anpassas till den lokala byggnadstraditionen och lokaliseras till den bebyggelsestruktur som karaktäriserar området idag.