Vittaryd

Centralbygd, fornlämningsmiljö, sockencentrum
Kulturmiljö av länsintresse

Landskapet och dess berättelser

Vittaryd ligger i ett svagt kuperat landskap med mindre åsar som löper genom området. Åkermarken är relativt väl sammanhängande och omges i huvudsak av lövvegetation. Många av åskullarna är betade och bevuxna med ekar av vilka många har ansenlig ålder och höga biologiska värden. Den agrara bebyggelsestrukturen har av tradition en spridd karaktär. Intill kyrkan är bebyggelsen tätare med byggnader som har eller har haft flera funktioner.  

Vittaryds äldre bosättningshistoria är oklar. Fornlämningarna talar för att bygden etablerades under yngre järnålder, men den kan ha en äldre tradition. Även namnet anses vara vikingatida. Det skrevs “Hwitarydh” år 1399 och förleden har med vit, ljus, att göra. Det är dock oklart vad som betecknats som ljust — kanske själva röjningen som namnets efterled antyder.

Att kyrkan kommit att placeras i Vittaryd understryker byns höga status. Ovanligt nog ligger kyrkbyn alldeles intill sockengränsen mot Berga. (Sedan ett 10-tal år tillbaka är dock sockengränsen flyttad längre mot öster).  Under medeltiden fanns i Vittaryds by flera gårdar; Skattegård, Bolsgård, Nygård, Kärragård och Klockaregård. En av de två förstnämnda var under 1500-talet frälsemannen Erik Nilssons sätesgård, men båda dessa blev sedan pastors stomhemman. En del av stomhemmanet blev, troligen under 1800-talet, Vittaryds prästgård, den andra delen en egendom som på 1800-talet benämndes Johanneshus. Nygård och Kärra- gård har under 1900-talet blivit egna registerfastigheter. Dessa senare var frälsegårdar och omfattade runt år 1900 tio brukningsenheter. Vittaryds by med utägor storskiftades 1798 respektive 181,5 och laga skifte ägde rum1865.

I samband med att järnvägen Åstorp- Värnamo kom till strax före 1900 kom ett samhälle att växa fram vid järnvägsstationen strax sydöst om kyrkbyn. Samhället benämndes Vittaryd även om det då låg i Bergs socken på Ingelstads och Torsets utmarker.

Kulturhistoriska värden

Vittaryd är en kyrkby med rötter i yngre järnålder och ett sockencentrum sedan medeltiden.

Byn hyser flera gravfält, den största med ca 55 gravhögar. Dessutom finns ett 15-tal spridda gravhögar i området.

Den märkligaste fornlämningen i området är en labyrint kallad “Trelleborgen”. Den ligger i anslutning till gravfältet och är möjligen lika gammal. Labyrinten, byggd av små kullerstenar, är den enda bevarade i länet och har använts vid lekar och ceremonier med kultisk innebörd. Kyrkan är en salskyrka uppförd i sten, sannolikt under senmedeltiden. En föregångare har funnits, en stavkyrka, som möjligen kan ha legat något öster om nuvarande kyrka. Plankor från denna kyrka låg som golv i kyrkan fram till 1800-talet. Klockstapeln är av gammalt datum och inkläddes med bräder 1816. Två medeltida kyrkklockor finns bevarade, den ena med ett ingjutet pilgrimsmärke från Vadstena.

Området innehåller också funktioner som var typiska för ett sockencentrum. Här finns prästgård och löneboställe jämte kyrkan, liksom en skolbyggnad. Sockenstugan är idag församlingshem. Strax söder om kyrkan ligger Klockaregård, vilken som namnet visar var boställe för socknens klockare.  Av stort kulturhistoriskt värde är den välbevarade mangårdsbyggnaden på Johanneshus från 1880.

Inför framtiden

  • En förutsättning för att landskapets historiska värden ska förstås i sitt sammanhang är att landskapet är föremål för ett aktivt jordbruk med en sammansatt markanvändning med betesdjur.
  • Vid nybyggnation bör lokaliseringen följa den traditionella bebyggelsestrukturen och lokala byggnadstraditionen.