Nöttja

Sockencentrum
Kulturmiljö av länsintresse

Landskapet och dess berättelser

Nöttja sockencentrum ligger på, ett för medeltida kyrkomiljöer typiskt, sätt på en lite höjd, i ett i övrigt småkuperat landskap. Intill flyter Bolmån och miljön är i huvudsak inbäddad i lövvegetation, avbruten av ett småskaligt åkerlandskap. Områdets karaktär av centrummiljö stärks av dess läge i anslutning till ett fyra vägars vägskäl. Kring kyrkan ligger kyrkbyns gårdsbebyggelse med en tydlig anknytning till kyrkan, såsom Klockargården och Stommen (en f.d. prästgård).  

Området är en del av Finnvedens centralbygder, vilket bekräftas av närheten till två runstenar och Bolmån, en av Sunnerbos främsta färdvägar. Kyrkan uppfördes under äldre medeltid men har föregåtts av en s.k. stavkyrka i trä, av vilken man funnit delar. Dessa har kunnat dateras till 1150. 1353 skrevs sockennamnet Nothöghom (ska möjligen läsas Nöt-höjden). I och med kommunreformen 1862 kom Nöttja också att bli centrum i en landskommun innan den uppgick i Annerstads landskommun och därefter i Ljungby 1971.  

Kulturhistoriska värden

Nöttja sockencentrum är en representativ miljö för en medeltida kyrkomiljö med dess lokalisering intill viktiga färdvägar och framväxten av lokal administration och skolväsende under 1800-talet.  

Nöttja kyrka är en medeltida s.k. korkyrka med en färggrann interiör i form av draperimålningar och en enhetlig barockinredning. Klocktornet är uppfört mellan 1660-72. Både kring kyrkans och kring klocktornets tillkomst finns folkliga sägner. Bebyggelsen som omger kyrkomiljön är från sekelskiftet 1900 utom möjligen hembygdsföreningens byggnad som tidigare kan ha utgjort mangårdsbyggnad till Stommen. Vägstrukturen har hög ålder och är viktig för miljön.  

Inför framtiden

  • Nybyggnation bör undvikas i kyrkomiljöns omedelbara närhet.
  • Nybyggnation av jordbrukets driftsbyggnader bör ske i anslutning till brukningscentrum.
  • Den agrara omgivningen med ett livskraftigt jordbruk utgör ett viktig komplement till sockenmiljön.
  • Områdesbestämmelser bör övervägas.