Lessebo

Ur ett kulturhistoriskt perspektiv tillhör Lessebo kommun Kronobergs läns industriella kärnområde, vars kulturmiljöer också spelar en viktig roll för turistnäringen.
"Grisagata" i Djurshult/Lessebo

10 områden i Lessebo kommun ingår i länets kulturmiljöprogram. Av dessa är två områden riksintressen för kulturmiljövården, nämligen Kosta och Lessebo. Lessebo kommun har en tydlig kulturmiljöprofil som är knuten till länets industriella utveckling. De många glasbruken är starkt förknippade med Smålands industritradition, också långt utanför regionen. Här finns emellertid också en rad mycket välbevarade byar kännetecknade för sina genuina bebyggelsemiljöer och småskaliga jordbruksmarker. Som kontrast till dessa står dock också två av länets viktigaste industriorter där flera sentida aspekter av vår kulturhistoria finns representerade. Dit hör exempelvis egnahemsområdet Djurshult i Lessebo. Det som utgör kommunen idag ingick tidigare i Konga och Uppvidinge härader, under tidig historisk tid marginella delar av folklandet Värend. Här har funnits människor verksamma sedan förhistorisk tid, men generellt sett är det en medeltida bygd.