Alvesta

Alvesta kommun innehåller några av länets mest särpräglade kulturmiljöer med stor betydelse för besöksnäringen.
Västra Torsås

14 områden i Alvesta kommun ingår i länets kulturmiljöprogram. Av dessa är inte mindre än sju områden riksintressen för kulturmiljövården. Majoriteten av områdena utgör landsbygdsmiljöer med ett rikt odlingslandskap och välbevarade bebyggelsemiljöer. Hit hör allt från högre ståndsmiljöer i form av herrgårdar till värdefulla bondbyar. Stora delar av kommunen ingick tidigare i Allbo härad, som i sin tur ingick i det gamla folklandet Värend och dess centralbygder. Många av kommunens programområden kännetecknas därför också av ofta monumentala fornlämningsmiljöer, av vilka många är föremål för statligt finansierad fornvård. Mer industriella inslag saknas heller inte, där Huseby bruk framträder som en av länets viktigaste kulturmiljöer.