Kulturmiljöer vid vattendrag och sjöar

Länsstyrelsen deltar sedan 2010 i ett kunskapsprojekt kring kulturmiljöer och vattenförvalting. Projektet drivs i samarbete med Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen Skåne.
Ingelstorps kvarn i Bergs socken, Växjö kommun

Länsstyrelsen arbetar med att förbättra kunskapen om länets kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag. Arbetet sker i samarbete med Skåne, Kronoberg och Blekinge.

Bakgrunden till arbetet är att det finns bristfälliga kunskaps- och planeringsunderlag för kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag och att kulturmiljöer i så stor utsträckning berörs av åtgärder inom vattenförvaltning, biotop- och fiskevård.

Vattenförvaltningsarbetet ska bedrivas tvärsektoriellt. För att kunna göra avvägningar mellan olika intressen när förändringar planeras vid vattendrag behövs tillräckligt täckande kunskapsunderlag ur olika aspekter.

Projektet handlar om att förbättra kunskapen om kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag, både ur ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv, med syfte att effektivisera och kvalitetssäkra det åtgärdsarbete som pågår.

Mer information om Länsstyrelsens arbete med att inventera lämningar efter timmerflottning finns under "Inventeringar och kunskapsprojekt" i vänstermenyn.

De kunskapsöversikter som producerats för respektive avrinningsområde finns till höger. Ytterligare kartmaterial till kunskapsöversikterna finns på webbplatsen Kulturmiljö och vattenförvaltning – planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt.

Länk till rapporter.

 

 

 Rapporter

 

Kronoberg:

Prästebodaån-Lillån

 

Engaholms gods

Badebodaån

Aggaån/Kårestadsån

Blekinge:

Mörrumsån

Bräkneån

 Kunskapsöversikter - kulturmiljöer inom respektive avriningsområde

 Läs mer om kulturmiljöer och vattenförvaltning vid Vattenmyndigheten Södra Östersjön