Vårdade fornlämningar - Alvesta kommun

[Alvesta] [Lessebo] [Ljungby] [Markaryd] [Tingsryd] [Växjö]       [Uppvidinge]  [Älmhult] 

 

Fornvård Alvesta 

Lästad gravfält, Blädinge socken  (Raä 4), Alvesta kommun
Gravfältet är beläget i södra delen av Lästad och har troligen fungerat som gravfält åt Lästad by. Gravfältet härrör från järnåldern och omfattar 28 fornlämningar, varav 16 högar. Övriga utgörs av stensättningar, en osäker domarring, samt resta stenar, vilka står i kanten av högarna och har troligen ingått i högarnas kantkedjor. Högarna är mellan fem och nio meter i diameter. Den osäkra domarringen utgörs av en cirkel med sju klumpformiga stenar. Gravfältet har ursprungligen sannolikt varit större och ytterligare ett par intilliggande fornlämningar har då förmodligen ingått.

Obylund gravfält, Blädinge socken (Raä 49-52, 56-58, 61-62), Alvesta kommun
Obylunds gravfält är beläget längs en åssträckning utmed sjön Salens västra strand. Området är av riksintresse. Det omfattar en rad olika fornlämningar, flertalet från järnåldern, men i området finns även lämningar från bronsåldern, t.ex. rösen. Järnålderslämningarna utgörs framför allt av högar och stensättningar, men här finns även tre skeppssättningar, två domarringar och fyra resta stenar samt omkring 20 stensättningar. Skeppssättningarna är mellan 8 och 12 meter långa anläggningar av resta stenar. Domarringarna utgörs av sju eller åtta lagda klumpformade stenar i en ring.

Linné passerade Oby under sin Skånska resa 1749 och noterade då att: "Jettegraven vid Oby, på en äng, består av fyra flisor, äfven som Hjelmarsrör i Westergötland, med hvilket det lärer ungefär vara lika åldrigt."

Området har tjänat som gravfält för någon närbelägen by, vars huvudnäring har varit jordbruk och boskapsskötsel. De döda har ofta bränts tillsammans med gravgåvorna, varför fyndrikedomen som regel är liten.  

Blodberget gravfält, Skatelöv socken (Raä 14), Alvesta kommun
Omkring gravfälten i Skatelövs socken och omkring platser i dess närhet finns ett otal sägner och skrönor, de flesta av dem berättade av Rudebeck under 1600-talet. Gemensamt för berättelserna är att Värend och dess storslagna historia står i centrum. En central person är den rådiga kvinnan Blända som tillsammans med andra värendskvinnor besegrade en dansk här genom att låta dem dricka sig berusade och då de somnat dräpte kvinnorna hela hären.

Gravfältet Blodberget härrör från yngre järnåldern, 500 e.Kr. - 1050 e.Kr. och är beläget på en höjd invid sjön Åsnen. Intill ligger den s.k. Blodviken. Ett stort slag stod enligt Rudebeck på denna plats och efter slaget skall den segrande hären ha tvättat av sig blodet i denna vik. Gravfältet omfattar tolv högar, en treudd, två resta stenar och ett röse. Högarna är mellan åtta och tio meter i diameter. Treudden har ca fjorton meter långa, svagt insvängda sidor. Nedanför gravfältet finns en ängslada restaurerad sommaren 1998. I ladans väggar lär ingå virke från Skatelövs gamla kyrkas klockstapel.

Sjöbylunds gravfält, Skatelöv socken (Raä 107-113, 122), Alvesta kommun
Kring Skatelövsfjordens norra del finns större delen av socknens fornlämningar och området är klassat som riksintresse. En nordsydlig åssträckning löper längs med fjorden, där gravfält av flera typer finns. Vägen som också följer åssträckningen är den s k Holländarevägen.

Sjöbylunds gravfält omfattar framför allt resta stenar och stensättningar, men här finns även några högar. I norra delen finns en skeppssättning, som är ca femton meter lång med fyra bevarade stenar på vardera sidan, samt högre stävstenar. En runsten står ungefär mitt emellan Sjöby och Nygård. Enligt Smålands runinskrifter (R Kinander 1935) lyder inskriptionen: "Gerid och Tunn-Åke satte [stenen] efter Romar. Gud hjälpe [Gud] hans ande!"

Gamla prästgårdens gravfält, Vislanda socken (Raä 101-103), Alvesta kommun
Gravfältet norr om gamla prästgården härrör från järnåldern och omfattar en rad olika fornlämningstyper. Stensättningar och resta stenar dominerar i antal, men här finns även fyra högar, fem skeppssättningar, två järnåldersdösar, en treudd och en domarring. Troligen finns fler fornlämningar som är dolda under jord. Järnåldersdösarna som består av tre väggstenar och en takhäll förekommer framför allt i sydvästra delen av Sverige.

Nordöst om prästgården ligger ett mindre gravfält som består av tio resta stenar, en stensättning och en järnåldersdös. Platsen kallas traditionellt Torsta säte. Endast några tiotal meter sydväst om gravfältet finns en kvadratisk 11 x 11 meter stor stensättning. Området har tjänat som bygravfält under äldre järnåldern, 500 f.Kr. - 500 e.Kr. Marken har troligen hävdats som äng långt fram i tiden.

[Alvesta] [Lessebo] [Ljungby] [Markaryd] [Tingsryd] [Växjö]       [Uppvidinge]  [Älmhult]