Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

 

 

Länsstyrelsen använder sig av elektronisk anbudslämning och aktuella upphandlingar publiceras på http://www.opic.com/upphandlingar/  

Systemet är kostnadsfritt för anbudsgivaren och företrädare för anbudsgivaren ansluter sig personligen till tjänsten genom att registrera sig för ett användarkonto. Anbudsgivning i Visma Opic innebär att anbud skickas krypterat och innebär att endast anbudsgivaren och Länsstyrelsen kan läsa innehållet.   

Länsstyrelsens aktuella upphandlingar 

 

Aktuella upphandlingar enligt 2 kap. 10-13§§ lagen (1988:950) om kulturminnen med mera

Anbudsinbjudan inför arkeologisk undersökning,
väg E4 Norra delen

Förfrågningsunderlag
Bilaga 1 Ansökan Trafikverket 
Bilaga 2 Rapport Förundersökning
Bilaga 3 Översikt
Bilaga 4 Undersökningsområde Berga 347
Bilaga 5 Undersökningsområde Dörarp 199
Bilaga 6 Undersökningsområde Dörarp 196 202