Upphandlingar 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

 

AKTUELLA UPPHANDLINGAR

 

Upphandling av manus till planerade publikationer om 8 kulturmiljöer av riksintresse i Kronobergs län (436-5044-15)
I Kronobergs län finns 34 kulturmiljöer av riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen har informationsskyldighet om riksintressena och planerar därför att framöver ge ut informationsskrifter om de riksintressena som fått fördjupade beskrivningar. Syftet med skriftserien är att väcka intresse och på ett enkelt och tydligt sätt informera om de kulturmiljöer som finns i Kronobergs län.

Anbudsunderlag och övrig information om upphandlingen finns på Tendsign.

Sista anbudsdag: 2015-11-13

******* 

 

Om Tendsign:
Vid denna upphandling används upphandlingsverktyget Tendsign. Systemet är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver endast en enkel registrering på https://tendsign.com. Anbudsgivning i TendSign innebär att anbud skickas krypterat och innebär att endast anbudsgivaren och Länsstyrelsen kan läsa innehållet. Anbud skickas även med ett tidlås som gör att Länsstyrelsen inte kan öppna det för tidigt. Företrädare från anbudsgivaren ansluter sig personligen till tjänsten TendSign genom att registrera sig för ett användarkonto genom formuläret på TendSigns webbplats. Anbudsgivare uppmanas att registrera användarkontot i god tid innan inlämning. Den e-postadress som anbudsgivare använt för sin inloggning i systemet, är den som gäller för all vidare kommunikation gällande upphandling både från och till Länsstyrelsen. Observera att samtliga för anbudsgivaren obligatoriska frågor i förfrågningsunderlaget måste vara besvarade för att anbud ska kunna lämnas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Thomas Rademyr
Ekonomichef/funktionsledare
Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se¤Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237144