Upphandlingar 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

AKTUELLA UPPHANDLINGAR

Upphandling av fördjupad kultur- och fornlämningsinventering inom del av västra Åsnenområdet i Kronobergs län

Beskrivning: Inför den planerade nya nationalparken vid Åsnen avser Länsstyrelsen att genomföra en fördjupad kultur- och fornlämningsinventering över utredningsområdet. Inventeringens resultat ska dels inrapporteras till RAÄ och FMIS men även resultera i en rapport som kommer ligga till grund för Länsstyrelsen vidare informationsarbete inom området.  

Upphandlingen ligger på VISMA.

Sista anbudsdag är 2014-08-22.

********************

Upphandling av rådgivningsmoduler inom Greppa näringen riktat till lantbrukare

Beskrivning:

Den svenska staten avsätter tillsammans med den Europeiska Unionen, inom Landsbygdsprogrammet 2007 – 2013, medel för kompetensutveckling. Medlen kan användas även under 2014 och delar av 2015. Länsstyrelsen i Kronobergs län inbjuder intresserade aktörer att lämna anbud på genomförande av kompetensutveckling inom Greppa Näringen för verksamma inom lantbruksföretag i Kronobergs län.

Upphandlingen ligger på VISMA Opic.

Sista anbudsdag är 2014-08-15.

 ********************

Offertförfrågan avseende Förstudie för Organisering av utveckling inklusive destinationsutveckling i Glasrikeregionen.

Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på "Förstudie för organisering av utveckling inklusive destinationsutveckling i Glasriket inom Glasrikeuppdraget".

Beskrivning:

Regeringen, genom näringsminister Annie Lööf, har gett länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län i uppdrag, samt erbjudit samverkansorganen i Kalmar respektive Kronobergs län, att genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasrikeregionen. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Landshövding Kristina Alsér är sedan start uppdragets samordnare. En utmaning och fokusområde som pekades ut i den ursprungliga förstudien, som gjordes i samband med starten av samverkans­uppdraget, var lokal och regional ledning och behovet av en sådan.

Leverantören ska ta fram en förstudie för framtida organisering av utveckling inklusive destinationsutveckling i regionen Glasriket. Utredningsuppdraget innefattar en total genomgång av hur samverkan kring Glasrikets utveckling inklusive destinationsutveckling kan se ut i framtiden. Läs vidare här.

Offert ska vara beställare tillhanda senast 25 juli 2014.

 

 

Kontakta oss

Thomas Rademyr
Ekonomichef
Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se¤Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237144