Upphandlingar 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS

2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

Aktuella upphandlingar

 

Förenklad upphandling om stängsling i hävdkrävande områden i Kronobergs län Sista anbudsdag är 2014-05-05
Uppdraget omfattar borttagning och uppsättning av stängsel med tillhörande anordningar, samt viss röjning i anslutning till stängslet, i fyra olika områden:
A) Krokshult, Uppvidinge kommun
B) Skäraskog, Uppvidinge kommun
C) Skärgöl, Lessebo kommun
D) Hackekvarn, Tingsryds kommun

***************

Inbjudan att lämna anbud avseende kompetensutveckling för verksamma i lantbruksföretag och andra små företag på landsbygden i Kronobergs län. Sista anbudsdag är 2014-04-17

Förfrågningsunderlag
Beskrivning av aktuella moduler

Huvudblankett

Gruppaktivitet

Djurens välfärd Individuell rådgivning

Ekologisk produktion Individuell rådgivning

FRÅGOR OCH SVAR

I beskrivningen framgår inte vad det är för kompetenser som efterfrågas. Kan du ge en mer detaljerad beskrivning?
Svar: Om du läser i förfrågningsunderlaget under punkt 3.1 står det mer utförligt inom vilka områden vi söker kompetens att hålla utbildningar.

Jag tolkar det som att våtmarksrådgivning(14A och B) inte är aktuella vid detta tillfälle? Svar: Korrekt. Dem tar vi när det kommer nya Greppamedel. Förhoppningsvis senare i år.

Platsar kurser i Sparsam körning och Att bygga fiberföreningar i de prioriterade områdena? Svar: Ja.

***************

Inbjudan att lämna anbud avseende Skogsbrandsbevakning med flyg - Sista anbudsdag: 2014-04-17

Förenklad upphandling: Här är länk till förfrågningsunderlag och bilagor.

Rättelse: Anbudsförfrågningar ska skickas in till Länsstyrelsen i Kronoberg senast den 2014-04-17. I Svarsformuläret har det kommit in ett fel som säger att anbudet ska skickas in till Länsstyrelsen Västra Götaland senast den 2014-05-20 - bortse från detta.

Eventuella förtydliganden och svar kommer publiceras här.

***************

Upphandling av manus till planerade publikationer om sex byggnadsminnen i Kronobergs län (länk till förfrågningsunderlag och bilagor) 

Ni erbjuds att inlämna anbud angående framtagande av manus med illustrationer till planerade publikationer om sex av byggnadsminnena i Kronobergs län. Skriftserien vänder sig till en bred allmänhet och ska på ett inkluderande sätt beskriva och gestalta kulturmiljöerna. Uppdraget innebär att framställa ett manus innehållande en intresseväckande text samt bilder till sex byggnadsminnen i Kronobergs län.  

Frågor och svar

***************

Upphandling för revidering av 11 st glasbruksbroschyrer (länk till förfrågningsunderlag och bilagor)  

Länsstyrelserna i Kronobergs län och Kalmar län har tilldelats medel från Riksantikvarieämbetet för att genomföra en treårig (2013-2015) regional satsning för att bevara och utveckla Glasrikets kulturmiljövärden. Som en del av satsningen ämnar Länsstyrelsen revidera 11 av de guideskrifter som togs fram inom ramen för KUL-projektet mellan åren 2003-2005. Syftet med guideskrifterna är att väcka intresse och på ett enkelt och tydligt sätt informera om glasbruksmiljöer i Kronobergs och Kalmar län.

Frågor och svar

Kontakta oss

Thomas Rademyr
Ekonomichef
Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se¤Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237144