Upphandlingar 

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

AKTUELLA UPPHANDLINGAR

Upphandling av fördjupad kultur- och fornlämningsinventering inom del av västra Åsnenområdet i Kronobergs län

Beskrivning: Inför den planerade nya nationalparken vid Åsnen avser Länsstyrelsen att genomföra en fördjupad kultur- och fornlämningsinventering över utredningsområdet. Inventeringens resultat ska dels inrapporteras till RAÄ och FMIS men även resultera i en rapport som kommer ligga till grund för Länsstyrelsen vidare informationsarbete inom området.  

Upphandlingen ligger på VISMA.

Sista anbudsdag är 2014-08-22.

************

 

 

 

 

Kontakta oss

Thomas Rademyr
Ekonomichef
Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se¤Thomas punkt Rademyr snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237144