Strategiska samtal

På residenset förs det strategiska samtal regelbundet sedan 2008. Syftet är att lyfta problem och i synnerhet de möjligheter som finns i länet.

Samtalet är sakfrågeinriktade och de som deltar inbjuds specifikt utifrån vilken fråga som diskuteras. Såväl representanter från kommuner, näringsliv, organisationer, andra statliga myndigheter brukar delta vid samtalen. De strategiska samtalen leds alltid av landshövdingen.

Målet är inte bara att synliggöra Länsstyrelses kunskap och kompetens utan också att skapa förståelse för andras roller och i möjligaste mån försöka skapa samsyn och lösningar som alla parter är betjänta av. De strategiska samtalen är därför också en arena för erfarenhetsutbyte.   

Frågor som tas upp har ofta bäring på näringslivets behov att möta myndigheter. Exempelvis har frågor om vindkraft, täktverksamhet, export, kompetensförsörjning, kvinnligt företagande, design, teknikutveckling, forskning, småskalig vattenkraft och lokalproducerad mat diskuterats. Även bredare anslag i diskussionerna såsom, attraktivt boende, turism, kulturmiljöfrågor och landsbygdsutveckling förekommer. 

Läs här om hur arbetet går till innan, under och efter ett strategiskt samtal.