Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.


Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Aktuell kungörelse

Ansökan om tillstånd till markavvattning, Älmhults kommun

Ansökan om förlängning av bearbetningskoncession Vislanda, Alvesta kommun

Kontakta oss

Louise Jeppsson
Chefsjurist
louise punkt jeppsson snabela lansstyrelsen punkt se¤louise punkt jeppsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237421

Övriga kungörelser

Ärenden rörande Kronobergs län som handläggs av annan länsstyrelse

Pågående och beslutade tillståndsärenden - Kalmar