Kungörelser och delgivningar 


Aktuell kungörelse

Tillstånd till markavvattning i Älmhults kommun

Kontakta oss

Louise Jeppsson
Chefsjurist
louise punkt jeppsson snabela lansstyrelsen punkt se¤louise punkt jeppsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237421

Kronobergs läns författningssamling

Övriga kungörelser

Ärenden rörande Kronobergs län som handläggs av annan länsstyrelse

Pågående och beslutade tillståndsärenden - Kalmar