Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kronobergs län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på fredagar, men det kan även förekomma annonseringar andra dagar i veckan.

Kungörelser

Ansökan om Natura 2000 tillstånd till torvtäkt på Slättevråmossen, Slättevrå 1:1, Ljungby kommun (Överklagas senast 19 maj 2017).

 Kronobergs läns författningssamling

 Övriga kungörelser

Ärenden rörande Kronobergs län som handläggs av annan länsstyrelse

Pågående och beslutade tillståndsärenden - Kalmar