Jobba hos oss

​Länsstyrelsen är en myndighet nära länets invånare och en viktig länk mellan medborgare och regeringen.​ Vårt uppdrag handlar om att utveckla länet och att informera ​regeringen om länets behov. 

Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden. Hos oss arbetar bland annat jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer.

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

RSS-läsare
  • Miljöskyddshandläggare 2017-01-11 Vi söker nu en miljöskyddshandläggare med placering på Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion. I tjänsten ingår tillsyn av miljöfarliga verksamheter samt ärendehandläggning av olika frågor som rör miljöfarliga verksamheter och tillsynsvägledning gentemot kommunerna. Du kommer även att arbeta med information och rådgivning gentemot verksamhetsutövare. Även andra uppgifter inom funktionen kan förekomma. Arbetet är till stor del självständigt och bedrivs i samarbete med kollegor inom arbetsområdet. Som miljöskyddshandläggare kommer du även att jobba med miljömålen, delta i interna och externa remisser, representera Länsstyrelsen vid Mark- och miljödomstolsförhandlingar samt arbeta med andra tvärsektoriella frågor inom ramen för Länsstyrelsens verksamhet.
  • Medarbetare till arealkontroller av jordbrukarstöd 2017-01-04 Dina uppgifter är arbete med arealkontroller och ajourhållning av blockdatabasen med hjälp av handdator. Även åtagandeplaner för betesmarker kan bli aktuellt. En stor del av arbetet sker i fält. Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten. Även andra arbetsuppgifter kan därför på sikt bli aktuella och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden.
  • Funktionschef 2016-12-28 Som chef av naturvårdsfunktionen är du beslutande i majoriteten av de ärenden som rör funktionens verksamhet. Gemensamt med medarbetarna planerar, strukturerar och följer du upp funktionens arbete. Du kommer att vara ansvarig för samverkan med andra funktioner inom länsstyrelsen samt med externa aktörer. Som chef för naturvårdsfunktionen har du även personalansvar, budget- och ekonomiansvar, arbetsmiljöansvar samt följer upp handläggarnas arbete. Operativt arbete kan bli aktuellt i mån av tid. Du deltar även i enhetens ledningsgrupp där du är med och utvecklar enhetens arbete. Alla chefer på Länsstyrelsen är förordnande som chefer i 4 års perioder. För att kunna utveckla verksamheten och möta framtidens utmaningar krävs en person som är trygg i sitt ledarskap och har potential att utvecklas tillsammans med de förändringar som kan ske i verksamheten. Medarbetarna har hög kompetens inom olika specialområden och det är viktigt att ledaren kan ta tillvara potentialen och medarbetarnas engagemang.

 Läs om vår vision, våra strategier och vår värdegrund