​Länsstyrelsen är en myndighet nära länets invånare och en viktig länk mellan medborgare och regeringen.​ Vårt uppdrag handlar om att utveckla länet och att informera ​regeringen om länets behov. 

Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden. Hos oss arbetar bland annat jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer.

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

RSS-läsare
  • Vattenvårdshandläggare 2016-07-15 Länsstyrelsens Miljövårdsenhet är organiserad i fyra funktioner varav Vattenvårdsfunktion för närvarande har 14 medarbetare som ansvarar för fiske, kalkning, effektuppföljning, vattenförvaltning samt tillsyn och prövning av vattenverksamheter. Länsstyrelsens beredningssekretariat driver det regionala vattenförvaltningsarbetet och har till uppgift att hjälpa Vattenmyndigheten att samordna och utföra arbetet för att uppnå god kvalitet i våra vatten. Vi söker nu en medarbetare som i första hand ska arbeta med vattenkvalitetsfrågor med fokus på miljögifter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå i att vidareutveckla den kartläggning och de åtgärdsprogram som tas fram inom ramen för vattenförvaltningen. Du kommer att bedöma miljötillstånd och påverkan i länets sjöar och vattendrag genom att strukturera, analysera och presentera data avseende verksamheter, markanvändning m.m. som påverkar våra vattenmiljöer. Du kommer att delta i arbetsgrupper, besvara remisser och samverka med andra länsstyrelser inom Västerhavets och Södra Östersjöns distrikt. Informera och stimulera allmänhetens engagemang i vattenvårdsarbetet bl.a. genom att representera myndigheten i länets olika vattenråd.
  • Planarkitekt/samhällsplanerare 2016-07-06 Funktionen för Hållbar Samhällsplanering tillhör organisatoriskt Samhällsutvecklingsenheten, med uppdrag inom fysisk planering, infrastruktur, bostadsfrågor och byggande. Länsstyrelsen med sin bredd av olika sakområden är en intressant och stimulerande arbetsmiljö. Ditt arbete på Länsstyrelsen innebär kontakter med kommuner, statliga myndigheter och regionala aktörer. Du kommer att ansvara för att samordna olika intressen och att vara delaktig i länets utveckling. Arbetsuppgifterna innebär att i samråd med företrädare för olika sakområden följa upp nationella och regionala intressen i handläggningen av detalj- och översiktsplaner i syfte att utveckla samhällsplanering som ett instrument för långsiktigt hållbar utveckling. Du kommer att bli involverad i frågor om markanvändning, bebyggelse och infrastruktur. I Länsstyrelsens tvärsektoriella arbete ingår att ta hänsyn till natur- och kulturmiljöer, vattenmiljöer, landskap, klimatanpassning, hälsa och säkerhet samt sociala perspektiv i planeringen. Du kommer att handlägga infrastrukturärenden och arbeta med olika planeringsunderlag för översiktlig planering. I tjänsten förväntas du även att arbeta med regionala och tvärsektoriella projekt inom samhällsplanering. bostadsfrågor och byggande.
  • Medarbetare för djurskydd och djurkontroller 2016-06-30 Vi söker djurskyddshandläggare/djurkontrollant av jordbrukarstöden. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av djurskyddskontroller och kontroll av märkning och journalföring av lantbrukets djur samt i viss mån tvärvillkorskontroller. Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten. Även andra arbetsuppgifter kan därför på sikt bli aktuella och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden.
  • Enhetschef till Miljövårdsenheten 2016-06-22 Länsstyrelsen i Kronobergs län söker en Enhetschef till Miljövårdsenheten Miljövårdsenheten ska verka för en ekologisk hållbar utveckling genom att skydda människors hälsa och miljö samt värna, vårda och visa naturen. Miljövårdsenheten ska med givna resurser svara för den statliga förvaltningen inom miljöområdet i länet såsom det formuleras i lag, länsstyrelseinstruktion, regleringsbrev och övriga regeringsuppdrag. Uppgifterna ska genomföras så att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till våra regionala förhållanden och förutsättningar. Inom enheten finns fyra funktioner: miljöskydd, naturskydd, vattenvård samt miljö och naturförvaltning. Tillsammans har funktionerna ca 45 medarbetare. Funktionerna leds av var sin funktionsledare som har det operativa verksamhetsansvaret. Tillsammans med funktionsledarna och en utvecklingsledare utgör man enhetens ledningsgrupp. Att vara ledare på Länsstyrelsen i Kronobergs län innebär att man  är PROFESSIONELL – agerar sakligt och opartiskt för verksamhetens bästa och utan egenintresse  utgår från en HELHETSSYN på våra uppdrag – lyfter blicken och förmår väga intressen mot varandra  inbjuder till DIALOG – främjar delaktighet och samhandling internt och externt  är TYDLIG – vågar prioritera och ta ställning  uppmuntrar KRITISKT TÄNKANDE – utvecklar verksamheten genom att ta tillvara medarbetares idéer  skapar TRYGGHET – uppmuntrar kreativitet och verkar för ett klimat där alla vågar pröva nya arbetssätt och metoder Arbetsuppgifter Enhetschefen: -har övergripande ansvar för enhetens verksamhet, budget och personal. -ska leda och samordan arbetet inom enheten. Som enhetschef ansvarar du för att strategiskt verka för tvärsektoriell utveckling av enhetens verksamhet både internt och externt. -ska vara enhetens ansikte utåt och utveckla goda kontakter med såväl länets invånare som andra myndigheter och organisationer. -ansvarar för enhetens samverkan med fackliga organisation...
  • Funktionsledare för miljöskydd 2016-06-22 Miljövårdsenheten ska verka för en ekologisk hållbar utveckling genom att skydda människors hälsa och miljö samt värna, vårda och visa naturen. Miljövårdsenheten ska med givna resurser svara för den statliga förvaltningen inom miljöområdet i länet såsom det formuleras i lag, länsstyrelseinstruktion, regleringsbrev och övriga regeringsuppdrag. Uppgifterna ska genomföras så att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till våra regionala förhållanden och förutsättningar. Inom enheten finns fyra funktioner: miljöskydd, naturskydd, vattenvård samt miljö och naturförvaltning. Tillsammans har funktionerna ca 45 medarbetare. Funktionerna leds av var sin funktionsledare som har det operativa verksamhetsansvaret. Tillsammans med funktionsledarna och en utvecklingsledare utgör man enhetens ledningsgrupp. För att kunna utveckla verksamheten och möta framtidens utmaningar krävs en person som är trygg i sitt ledarskap och därmed en modig ledare. Medarbetarna har hög kompetens inom olika specialområden och det är viktigt att ledaren kan ta tillvara potentialen och medarbetarnas engagemang. Länsstyrelsens miljöskyddsfunktion består av ca 10 personer som ansvarar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter, prövning och tillsyn av energitorvtäkter, arbete med förorenade områden samt tillsynsvägledning. Tillsynsarbetet bedrivs med stöd av miljöbalken och torvlagen och är ett av våra viktigaste medel för att nå miljömålen. Vår uppgift är också att genom tillsynsvägledning medverka till att den del av miljötillsynen som kommunerna ansvarar för så effektivt som möjligt bidrar till att målen nås. Tillsynsverksamheten omfattar främst större miljöfarliga verksamheter och energitorvtäkter samt förorenad mark. Som funktionsledare är du beslutande i majoriteten av de ärenden som rör funktionens verksamhet. Gemensamt med medarbetarna planerar, strukturerar och följer du upp funktionens arbete. Funktionsledaren är ansvarig för samverkan med andra funktioner ...
  • Merdarbetare för förprövning av djurstallar 2016-06-20 Vi söker handläggare för förprövning av djurstallar, slutbesiktning av investeringsstöd och förprövningar samt djurskyddskontroller. Arbetsuppgifterna omfattar främst lantbrukets djur. Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten. Även andra arbetsuppgifter kan därför på sikt bli aktuella och du bör ha intresse och vilja att utvecklas inom andra områden.
  • Vattenvårdshandläggare 2016-05-30 Vi söker nu en medarbetare som har arbetat med miljöbalkens bestämmelser om vattenverksamhet och är väl insatt i de olika miljöjuridiska frågor som kan uppkomma vid tillämpning av lagstiftningen. I tjänsten ingår tillsyn och prövning enligt miljöbalken, ärendehandläggning samt att företräda Länsstyrelsen i domstolprocesser. Du kan även komma att arbeta med information och rådgivning gentemot verksamhetsutövare, medverka som stöd i andra medarbetares ärenden samt delta i projekt med anknytning till vattenfrågor. Arbetet är till stor del självständigt och bedrivs i samarbete med kollegor och andra myndigheter inom arbetsområdet.

 Läs om vår vision, våra strategier och vår värdegrund