Strategiskt samtal om det nya kulturmiljöprogrammet för länet 

Publicerad
2012-04-30
Kategori
Samhällsplanering & kulturmiljö

Vid ett strategiskt samtal på Residenset den 3 maj kommer Kulturmiljöprogram för Kronobergs län att presenteras. Vidare kommer landskapskonventionens konsekvenser för vår bygd att belysas.

Ja 

Bakgrund

Riksantikvarieämbetet har beviljat medel för revidering av Kulturmiljöprogram för Kronobergs län. Arbetet påbörjades den 1 juni 2011 och presenteras i färdig form vid det strategiska samtalet.

Det nuvarande programmet förelåg i tryckt form 1981. Under de gångna trettio åren har programmet bildat grund för enskilda och kommunala bedömanden i en rad frågor. Samtidigt har kunskapen om kulturmiljön förbättrats på en rad punkter. Behovet av att dels uppdatera programmet och dels att göra det digitalt tillgängligt har varit skäl till en revidering.  

Organisation

Arbetet har skett under ledning av en styrgrupp med representanter från länsledningen, länsstyrelsens kulturmiljövård, Regionförbundet, Smålands museum samt projektledaren och projektmedarbetaren. Till arbetet har knutits en referensgrupp med företrädare för länets åtta kommuner samt organisationer med intresse för kulturmiljövårdsfrågor.  

Genomförande

Vid ett styrgruppssammanträde fastställdes arbetsramen. Samtliga 143 programområden skulle få fördjupade beskrivningar och presenteras digitalt. IT-lösningarna har utformats i samråd med länsstyrelsernas IT-enhet. De enskilda kulturmiljöerna kommer att vara sökbara på länsstyrelsens hemsida och kartredovisningarna är kopplade till länsstyrelsens GIS-skikt med annan relevant kulturarvspräglad information, exempelvis herrgårds- och kvarninventeringar.  

 

För mer information, kontakta
Karl Johan Krantz, tfn 070 245 39 72
Emy Lanemo, 0470 864 31
Stefan Höglin, 0470 864 53

Senast uppdaterad: 2012-04-30