Fastighetsägarens ”nej” avgörande när länsstyrelsen avslår ansökan om byggnadsminnesförklaring 

Publicerad
2012-06-04

Kulturparken Smålands ansökan om byggnadsminnesförklaring av fastigheten Djäknen 2 i Växjö stad avslås av Länsstyrelsen. Grundförutsättningen om samsyn mellan staten och fastighetsägaren i frågan kunde inte uppnås.

Ja 

Kulturparken Småland ansökte om byggnadsminnesförklaring av fastigheten Djäknen 2 med motiveringen att fastigheten utgör en välbevarad, unik och omistlig gårdsanläggning i Växjö. Fastigheten har också pekats ut som värd att bevara i olika sammanhang. Dock tillåter nuvarande plan nybyggnation inom fastigheten. 

En av grundförutsättningarna för att förklara en byggnad för byggnadsminne är att samsyn råder mellan staten och fastighetsägaren. Dessutom skall ett engagemang för bevarandet finnas även hos fastighetsägaren. Detta för att säkra ett långsiktigt bevarande med en god vård i enlighet med skyddsföreskrifterna för byggnadsminnet.

Fastighetsägaren till Djäknen 2 har varit tydlig med att denne inte önskar en byggnadsminnesförklaring av fastigheten då han köpt fastigheten för exploatering, vilket också medges i gällande plan.

Länsstyrelsen bedömer att förutsättningar för en långsiktigt hållbar vård och förvaltning i enlighet med bestämmelser för ett byggnadsminne saknas.  Därför avslås ansökan om byggnadsminnesförklaring.  

 

För vidare information kontakta:
Heidi Vassi, länsantikvarie  
0470-864 88
heidi.vassi@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2012-06-04    

Kontakta oss

Heidi Vassi
Länsantikvarie
Samhällsutvecklingsenheten
Heidi punkt Vassi snabela lansstyrelsen punkt se¤Heidi punkt Vassi snabela lansstyrelsen punkt se
010-2237488
076-1271856