15 miljoner satsade i lokala vattenvårdsprojekt 

Publicerad
2011-06-23
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Vatten och vattenanvändning

Övergödningen av haven är ett av våra största miljö­problem och vi i Kronobergs län bidrar till denna övergödning. Lovande lokalt engagemang medför bättre vattenkvalité och hittills har 15 miljoner satsats i länet.


Ja 

Övergödningen av haven är ett av våra största miljö­problem och vi i Kronobergs län bidrar till denna övergödning. Lovande lokalt engagemang medför bättre vattenkvalité och hittills har 15 miljoner satsats i länet. I Kronobergs län har det sedan 2009 satsats 15 miljoner kronor för att minska övergödningen till haven. Halva satsningen görs med hjälp av LOVA-bidraget och den andra halvan står de projektansvariga kommunerna för. Kronobergs län är ett inlandslän, men genom att flera åar har betydande delar av sina avrinningsområden i länet, får åtgärder i inlandet effekter på havet.  

13 LOVA-projekt har startats sedan 2009 och detta har möjliggjort för kommunerna att arbeta aktivt med avloppsproblematiken, dels med inventering och planering, men även med faktiska åtgärder. LOVA har även möjliggjort att några större våtmarksprojekt kommit igång, samt en utredning för vilka åtgärder som ger bäst effekt för att förbättra vattenkvalitén i Växjö-sjöarna. På lite längre sikt om alla planerade åtgärder genomförs, så kommer uppskattningsvis fosfor och kvävebelastningen på miljön att minska med 10 ton fosfor och 50 ton kväve.  

Regeringen har avsatt ytterligare medel för nya LOVA-projekt och till hösten kan ideella föreningar och kommuner söka LOVA-bidrag för projekt som minskar fosfor- och kvävetransporten till våra sjöar och vattendrag.

Läs mer på:
http://www.regeringen.se/sb/d/14910/a/170064

För synpunkter eller frågor kontakta
Vattenvårdshandläggare, Elin Wallquist, tfn 0470-861 47 e-post elin.wallquist@lansstyrelsen.se

 

 

Senast uppdaterad: 2011-06-23