Inget förbud mot fortsatt drift av Bolmentunneln…men Sydvatten åläggs att undersöka hur inläckage av grundvatten kan begränsas 

Publicerad
2011-04-13
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Vatten och vattenanvändning

Länsstyrelsen har den 13 april beslutat att inte förbjuda fortsatt drift av Bolmentunneln vilket Markaryd och Ljungby kommun har yrkat. Beslutet innebär istället att Sydvatten AB ska ta fram uppgifter som visar vilka tekniska åtgärder som är möjliga att vidta för att begränsa inläckande grundvatten i tunneln.

Ja 

Sydvatten AB saknar tillstånd till grundvattenbortledning till Bolmentunneln. Markaryd och Ljungby kommun har därför yrkat på förbud mot fortsatt drift av tunneln till dess att tillstånd till grundvattenbortledningen har erhållits.   Länsstyrelsen anser dock att tillstånd inte behövs.

Detta eftersom Bolmentunneln anlades på 1970-talet med en äldre lagstiftning, som innebar att verksamhetsutövaren inte behövde tillstånd till inläckande grundvatten. Dessa tillstånd är alltjämt gällande. Då inte tillstånd behövs, är inte heller ett förbud mot fortsatt drift av Bolmentunneln motiverat.  

- För att motverka de olägenheter som Markaryd och Ljungby kommuner säger sig lida, på grund av inläckaget av grundvatten till Bolmentunneln, har Länsstyrelsen förelagt Sydvatten AB att ta fram underlag som ska visa hur inläckaget av grundvatten till tunneln kan minska, framhåller miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönsson.  

Då denna typ av olägenheter inte är reglerade i de tillstånd som finns till tunneln, kan Länsstyrelsen förelägga Sydvatten AB att vidta skyddsåtgärder eller försiktighetsmått utifrån miljöbalkens hänsynsregler.  

Se beslutet i sin helhet.  

För ytterligare information kontakta
Miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönsson, tfn 0470 – 864 68
carl-philip.jonsson@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2011-04-13