Beslut om vattentornet på Solberget i Växjö 

Publicerad
2010-02-15

Länsstyrelsen avslår begäran att byggnadsminnesförklara vattentornet på Solberget i Växjö. Samtidigt avvisas överklagande av kommunens rivningslov, då den klagande i lagens mening inte har ansetts berörd.

Ja 

Den 25 januari väcktes fråga om byggnadsminnesförklaring av vattentornet på Solberget i Växjö stad av en privatperson. Bland annat framförs att vattentornet är hotat av rivning.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har, efter prövning enligt Kulturminneslagen, avslagit ansökan den 12 februari. Länsstyrelsen bedömer att det aktuella vattentornet inte kan anses synnerligen märkligt genom sitt kulturhistoriska värde och att förutsättningar för en långsiktigt hållbar vård och förvaltning saknas.

Växjö kommun beslutade den 27 januari att medge rivningslov för vattentornet. Beslutet överklagades av samma person som väckt fråga om byggnadsminnesförklaring.  

Länsstyrelsen har efter prövning, genom beslut den 12 februari, avvisat överklagandet av rivningslovet. Detta eftersom klaganden inte, i lagens mening, kan anses berörd av beslutet på ett sådant sätt att han har rätt att överklaga kommunens beslut om rivningslov.  

 

För ytterligare kontakt

Länsantikvarie Heidi Vassi, tfn 0470–864 88
Chefsjurist Lena Stjernqvist, tfn 0470–861 77

 

Senast uppdaterad: 2010-02-15