Miljoner till våtmarker 

Publicerad
2010-10-25
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Vatten och vattenanvändning

Länsstyrelsen arbetar målmedvetet med att öka arealen våtmark i länet. Våtmarkerna minskar de negativa effekterna av växtnärings­läckage och bevarar och förstärker den biologiska mångfalden. Den som vill anlägga en våtmark på sina ägor kan söka bidrag hos Länsstyrelsen.

Ja 

Länsstyrelsen delar för 2011 ut 2,5 miljoner kronor i LOVA-bidrag för åtgärder som mildrar miljöbelastningen av kväve och fosfor till länets sjöar och vattendrag. LOVA-bidrag kan sökas av ideella föreningar och kommuner eller en kombination av dessa. Stödet betalas ut med maximalt 50 procent av kostnaden för en åtgärd och kräver därmed motprestationer i form av finansiering eller ideellt arbete. Exempel på åtgärder är förstudier för anläggandet av våtmarker inom sänkningsföretag samt hur våtmarkerna förhåller sig till gällande tillstånd för markavvattning.

Länsstyrelsen arbetar målmedvetet med att skapa nya våtmarker i länet. Syftet med arbetet är att öka arealen våtmarker i odlingslandskapet och att förbättra funktionen i de våtmarker som redan finns. Inom ramen för Landsbygdsprogrammet kan man få ersättning för att anlägga, restaurera, och/eller sköta en våtmark. Att anlägga eller restaurera en våtmark är en miljöinvestering som kan ge ersättning med 90 procent av de stödberättigade kostnaderna, eller maximalt 100 000 kr/ha.

Anlagda våtmarker och våtmarker som har restaurerats ska i de flesta fall, efter godkänd slutbesiktning, ingå ett femårigt åtagande inom miljöersättningen för skötsel av våtmarker. Våtmarkerna ska bevaras som våtmarker i minst 20 år räknat från året efter slutbesiktningen. Ersättningen för skötsel av våtmarker är 4 000 kr/ha för åkermark och 1 500 kr/ha för betesmark och övrig mark.

 

Mer information hittar du på:

www.jordbruksverket.se

www.naturvardsverket.se/lova

Annonsen om informationstillfällen

Kontaktpersoner:

Erika Gülich, anläggning av våtmarker inom landsbygdsprogrammet, tfn 0470-861 98

Elin Wallquist, LOVA-bidrag, tfn 0470-861 47

Senast uppdaterad: 2010-10-26    

Kontakta oss

Erika Gülich
Samordnare för klimatanpassning och miljöledning
Miljövårdsenheten
010-2237198
Elin Wallquist
Handläggare
Miljövårdsenheten
010-2237147