Kronobergs län satsar under 2010 en summa av 3,5 miljoner kronor för en förbättrad havsmiljö 

Publicerad
2010-04-28

Länsstyrelsen i Kronoberg har beviljat 8 projekt som påbörjas under 2010 med sammanlagt 3,5 miljoner kronor i stöd.

Ja 

Trots att Kronoberg saknar kuststräcka görs här åtgärder för att förbättra havsmiljön. Problemet med övergödning ses som ett av de allvarligaste hoten mot vår havsmiljö och regeringen satsar därför pengar på att få bukt med denna. Inom ramen för havsmiljöanslaget har regeringen avsatt pengar till stöd för LOkala VAttenvårdsåtgärder (LOVA). Länsstyrelsen i Kronoberg har beviljat 8 projekt som påbörjas under 2010 med sammanlagt 3,5 miljoner kronor i stöd.

Minskade effekter av övergödning är positivt för havet, samt närområdet, där en minskad näringsbelastning på sjöar och vattendrag bidrar till en bättre vattenkvalitet. Arbetet med LOVA syftar till att ta tillvara lokalt engagemang i arbetet med att reducera framförallt fosfor, men även kväve, som är de näringsämnen som i överskott bidrar till övergödningen. Sökanden kan vara kommuner eller ideella organisationer.

Nu har alltså Länsstyrelsen beviljat 8 projekt - sammanlagt 3,5 miljoner kronor i stöd - vilket är förknippat med en motfinansiering på 50 % av kostnaden från projektägaren. Därmed satsas totalt 7 miljoner kronor under 2010 på olika vattenvårdande åtgärder för att minska övergödningen.

De projekt som beviljats pengar kommer alla att ta sikte mot miljömålet ’Ingen övergödning’, ett av Sveriges 16 miljömål. De är dels inriktade mot VA-verksamhet såsom inventeringar av enskilda avlopp i kommunerna eller olika VA-lösningar där det finns vinster med förbättrad reningsgrad mot nuvarande situation och som ger utvecklingsmöjligheter i områdena för framtiden. Andra projekt rör återskapande av våtmarker i områden som varit föremål för sjösänkningar. Effekterna av våtmarker är skiftande och intressanta även ur ett annat miljömålsperspektiv, nämligen miljömålet ’Myllrande våtmarker’. Det krävs noggranna förundersökningar för att utreda deras effekter på det omgivande landskapet och som fälla för näringsämnen.

Här finns en länk till sammanställningen över projekten

Ansökningar för LOVA-medel är ingalunda slut med detta, utan det går bra för kommuner och ideella organisationer att söka pengar för 2011, där ansökningar tas emot till och med december i år.

Senast uppdaterad: 2010-04-28