Länsstyrelsen utreder föroreningen vid Hovmantorps Nya Glasbruk 

Publicerad
2010-10-05

Platsen för Hovmantorps Nya Glasbruk i östra Hovmantorp ska undersökas för att klargöra markföroreningarnas omfattning. Området misstänks ha höga halter av främst arsenik, bly och kadmium. Tidigare erfarenheter visar att föroreningarna vid många glasbruk är omfattande och att de kan innebära en risk för både människors hälsa och miljön.

Ja 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har beviljats medel från Naturvårdsverket för att genomföra en huvudstudie vid Hovmantorps Nya Glasbruk. Kemakta Konsult AB har i sin tur fått i uppdrag att utföra arbetet.  

Tisdagen den 5 oktober inleds fältarbetena vid Hovmantorps Nya Glasbruk. Arbetena omfattar bland annat provtagning av jord, provtagning i grundvatten och gamla brunnar samt undersökning av ytvatten och sediment i sjön Rottnen.

Datum för slutrapportering av projektet är den 31 mars 2011.

Hovmantorps Nya Glasbruk var i drift mellan åren 1907 och 1977. Den f.d. glasbrukstomten ligger på en udde i östra delen av Hovmantorps tätort, intill sjön Rottnen. Idag finns inga glasbruksbyggnader kvar, utan området används som strövområde.

Glasbruket återfinns på Länsstyrelsens lista över de 30 mest prioriterade förorenade områdena i länet. Se hela listan här.

 

För mer information kontakta:

Ingrid Örlander, miljöskyddshandläggare        Tel: 0470-861 25

Karin Simonsson, miljöskyddshandläggare      Tel: 0470-861 21

Senast uppdaterad: 2010-10-05